Dana 11. jula 2018. godine Evropska komisija konačno je donela predlog o zabrani četiri opasna ftalata (DEHP, DBP, BBP i DIBP) u proizvodima za opštu upotrebu, ukoliko se nalaze u koncentraciji jednakoj ili iznad 0,1% (pojedinačno ili ukupno u bilo kojoj kombinaciji). Ovi ftalati spadaju u supstance koje izazivaju zabrinutost (substances of very high concern – SVHC) na osnovu svojstva toksičnosti po reprodukciju (mogu štetno da utiču na plodnost i na plod) i mogućnosti da ometaju rad endokrinog sistema.

Za navedene ftalate je već propisana zabrana prisustva u igračkama i predmetima namenjenim za negu dece u koncentraciji iznad od 0,1%, a kada se radi o igračkama i predmetima namenjenim za negu dece koje deca mogu staviti u usta, zabrane su propisane i za dodatna tri ftalata (DINP, DIDP, DNOP). Odredbe propisa o hemikalijama u Srbiji, kao i u EU, takođe utvrđuju zabrane za korišćenje ovih ftalata u igračkama i predmetima namenjenim za negu dece.

Međutim, do sada su ovi ftalati mogli biti prisutni u svim predmetima za opštu upotrebu (zabrana/ograničenje se odnosilo samo na igračke i predmete za negu dece), tako da će najnovija odluka Evropske komisije značajno doprineti boljoj zaštiti potrošača.

Ftalati se mogu naći u plastičnim delovima različih proizvoda namenjenih za opštu upotrebu, ali i u PVC podovima, kablovima, opremi za plažu, obući i odeći, pa i na koricama knjiga. Ftalati se dodaju plastici na bazi polivinil hlorida (PVC) kao aditivi za omekšavanje i smanjivanje lomljivosti, ali se ne vezuju za PVC i postepeno se ispuštaju iz proizvoda od PVC materijala. Na osnovu toga, lako se može zaključiti da, kada je korisnik u kontaktu sa proizvodima koji ih sadrže, može doći do izlaganja štetnim dejstvima ovih supstanci.

Danska Agencija za zaštitu životne sredine je dugi niz godina radila na ovom predlogu i posle nekoliko neuspešnih pokušaja, konačno je uspela da u saradnji sa Evropskom agencijom za hemikalije dokaže štetnost od izloženosti ovim supstancama koje potiču iz predmeta za svakodnevnu upotrebu. Komitet REACH, sastavljen od eksperata iz svih država članica EU, jednoglasno je podržao predloženu meru. Evropski parlament i Savet sada imaju tri meseca da preispitaju ovu meru pre nego što je Komisija usvoji. Odluka će se tada objaviti u Službenom listu Evropske unije i primenjivaće se nakon 18 meseci od stupanja na snagu.

Očekujemo da će i Srbija preuzeti ovu zabranu/ograničenje u nacionalno zakonodavstvo u okviru propisa koji se odnose na upravljanje hemikalijama u razumnom roku posle stupanja na snagu u EU.

Objavjeno od sandra