Cilj projekta

Cilj projekta je podrška ALHemu za zagovaračku aktivnost u cilju daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework). SAICM je identifikovao važna pitanja i stvorio višesektorsku platformu i proces sa više zainteresovanih strana za delovanje; međutim, opšti cilj nije postignut, a ostvareni napredak je nedovoljan i uglavnom je ograničen na prikupljanje informacija i usvajanje samo nekoliko konkretnih mera za smanjenje rizika. Štetni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu od eksploatacije sirovina, proizvodnje, upotrebe i odlaganja hemikalija i dalje postoje.

Zbog toga je potreban novi sporazum, odnosno globalni okvir za period posle 2020. godine koji treba da obezbedi ambiciozno smanjenje i prevenciju štetnih hemikalija i otpada na globalnom nivou, a koji će doneti stvarne promene, uključujući primenu bezbednijih alternativa.

Ovim projektom ALHem je dobio podršku da pojača zagovaračku inicijativu na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou kako bi dopreli do donosilaca odluka i drugih relevantnih aktera koristeći sredstva za komunikaciju i zagovaranje organizacija građanskog društva: zajednička pisma, dokumenti sa stavovima, vebinari, onlajn i sastanci uživo; saradnja sa OCD, kao i učešće na međunarodnim sastancima u cilju pripreme novog globalnog okvira , kao i na narednoj Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM5) u Bonu u septembru 2023.

Period realizacije

Vreme implementacije projekta: od 1.12. 2021. do 30.11.2023. godine.

Donatori

Projekat  finansijski podržava Savezno ministarstvo za životnu sredinu, očuvanje prirode, nuklearnu bezbednost i zaštitu potrošača Nemačke. Projekat realizuje nemačka organizacija HejSupport zajedno sa nekoliko organizacija civilnog sektora, među kojima je i ALHem iz Srbije.

Objavjeno od sandra