8 септембра, 2014 Vesti Нема коментара

Ovih dana mnogi diskutuju na temu zabranjenih ftalata i narkvica od gumica jer su velike koncentracije zabranjenih ftalata pronađene u Velikoj Britaniji su u privescima koji se kače na narukvice, drugi nakit ili predmete napravljene od silikonskih gumica. Šta tu nije bezbedno, zašto nije bezbedno i da li je kreativnost šarenila opasna i u kojoj meri?

Šta su to ftalati i koji su ftalati zabranjeni u EU i kod nas prema Zakonu o hemikalijama i Pravilniku o zabranama i ograničenjima, kako ftalati utiču na zdravlje ljudi/dece, ko je nadležan za kontrolu ftalata u igračkama prema Zakonu o hemikalijama i ostale pojedinosti pročitajte u nastavku.

Šta su to FTALATI?

Estri ftalne kiseline i alifatskih alkohola

GDE se UPOTREBLJAVAJU?:

  • Hemikalije koje se dodaju PVC (polivinil hloridu) kao aditivi za omekšavanje plastike (i do 40%), nisu vezani za polimer, “cure” iz predmeta, izazivaju osećaj masnoće na rukama
  • U predmetima opšte upotrebe: PVC podovi, plastificirane tapete, predmeti od veštačke kože, PVC stolnjaci-mušeme, igračke, školski pribor (gumice, pernice, selotejp), slušalice za uši, lopte, zavese za kadu, oprema za plažu, fli-flop papuče, itd.
  • U kozmetičkim proizvodima: prisutni u parfemima kao fiksatori mirisa (omogućuju sporije oslobađanje parfema), u lakovima za nokte

Obratite pažnju da su gumice od kojih se prave narukvice i drugi ukrasi napravljeni od silikona, a ne od PVC-a!

Koja je zvanična KLASIFIKACIJA opasnosti ftalata prema Zakonu o hemikalijama i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega (naglašavamo svi propisi u Srbiji u oblasti hemikalija su preneti iz EU propisa)?

  • Klasifikacija ftalatnih estera-uglavnom su toksični po reprodukciju:

DSD/DPD sistem: Kat. 2, R60 (može smanjiti plodnost) ili kat.3 R62 (mogući rizik od smanjenja plodnosti), R61 (može štetno delovati na plod)

CLP/GHS sistem: Toksični po reprodukciju 1B, H360 FD (može štetno da utiče na plodnost, može štetno da utiče na plod).

Da li su zabranjeni ftalati prema propisima u Republici Srbiji?

Ftalati u igračkama su zabranjeni prema Prаvilniku о оgrаničеnjimа i zаbrаnаmа prоizvоdnjе, stаvlјаnjа u prоmеt i kоrišćеnjа hеmikаliја („Službеni glаsnik RS“ br. 90/13) donetom na osnovu Zakona o hemikalijama.

Zabrana/ograničenje br. 51 odnosi se na sledeće ftalate: bis-etilheksilftalat (DEHP), dibitilftalat (DBP), butil benzil ftalat (BBP):

ZABRANA GLASI: Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci i smеša kojе ih sаdržе u igrаčаkаmа i prеdmеtimа nаmеnjеnim zа nеgu dеcе u kоncentracijama vеćim оd 0,1 % (m/m) plаstifikovanog matеrijаlа. Predmеt namеnjеn zа nеgu dеcе jеstе svaki proizvod koji је namenjen zа оlаkšаvanje spavanja, relaksaciju, higijenu, hranjenje i sisanje odojčadi.

Zabrana/ograničenje br. 52 odnosi se na diizononilftalat (DINP), di-izodecil ftalat (DIDP), di-n-oktil ftalat (DNOP):

ZABRANA GLASI: Zabranjeno je stavljanje u promet ovih supstanci i smеša kojе ih sаdržе u igrаčаkаmа i prеdmеtimа nаmеnjеnim zа nеgu dеcе u kоncentracijama vеćim оd 0,1 % (m/m) plаstifikovanog matеrijаlа.

  • Na listi supstanci koje izazivaju zabrinutost nalaze se DEHP, BBP, DBP, DIBP (i one neće moći da se koriste u EU za proizvodnju posle 21.02.2015. godine ako ne dobiju dozvolu za taj način korišćenja a koji će izdavati Evropska agencija za hemikalija) i na njih se primenjuje član 27. Zakona o hemikalijama koji propisuje da je snabdevač (proizvođač, uvoznik ili distributer) proizvoda koji sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost u koncentraciji većoj od 0,1 % (m/m), dužan da bez nadoknade, dostavi informacije dovoljne za bezbedno korišćenje tog proizvoda, a najmanje naziv supstance daljem korisniku ili distributeru, kao i potrošaču na zahtev.

Ove zabrane preuzete su iz propisa EU. Da bi se donela ovakva zabrana u EU se radi procena rizika supstance u zavisnosti od načina upotrebe te supstanci. Procena rizika je opširan dokument u kome se izračunava rizik pri upotrebi određenih hemikalija. Ustanovljeno je da postoji rizik pri upotrebi ovih hemikalija u dečijim igračkama i posle dugotrajne procedure gde su mišljenje o propisivanju ove zabrane u EU iznele zainteresovane strana u EU, ova zabrana je stupila na snagu početkom 2007. godine.

Koja je opasnost po zdravlje ovih ftalata?

  • Toksični po reprodukciju (mogu štetno da utiču na plodnost i plod)-

Rezultati eksperimentalnih studija ukazuju da ftalati dovode do reproduktivnih I razvojnih poremećaja kod životinja. Ove eksperimentalne studije su relevantne za čoveka, posebno za odojčad, decu, trudnice i žene u periodu laktacije. Toksični efekti ftalata na rast i razvoj se mogu ispoljiti i u ranom pubertetu kod devojčica i oštećenjem testisa kod dečaka. Dokazano je da su ftalati povezani sa 100% porastom (u proteklih 30-tak godina) nekih genitalnih poremećaja (hipospadija) u muške dece.

Endokrini disruptori-remete rad hormonskog sistema

Njihova specifičnost ogleda se u tome što ove hemikalije u jako malim količinama (10-12), za koje se ranije smatralo da su bezbedne, mogu da izazovu efekte na način da remete rad endokrinog sistema. Oni u veoma niskom koncentracijama deluju kumulativno i hronično, a ne akutno, tako da posledice njihovog štetnog dejstva nisu lako merljive. Pronađeni su i izmereni u krvi, majčinom mleku, placenti.

  • Mogu da izazivaju alergije

Deca su posebno osetljiva prema delovanju ftalata jer se njihov hormonski i reproduktivni sistem tek razvija, kao i zato što je njihova specifična površina tela (površina u odnosu na telesnu masu) mnogo veća nego kod odraslih.

Ftalati se mogu uneti u organizam gutanjem, udisanjem i preko kože.

Ko vrši kontrolu propisanih zabrana?

Prema Zakonu o hemikalijama, za kontrolu sprovođenja zabrana i ograničenja hemikalija, pa tako i sadržaja ftalata u dečijim igračkama vrše TRŽIŠNA i SANITARNA inspekcija kao i inspekcija za zaštitu ŽIVOTNE SREDINE. Sve tri inspekcije mogu da nalože da se povuku sa tržišta dečije igračke koje sadrže ftalate u nedozvoljenim količinama.

Gumice za pravljenje narukvica su silikonske, dakle nisu od PVC-a i ne može se očekivati da one sadrže ftalate. Međutim sumnja da pojedini privesci, koji se kače na te narukvice, a koji su napravljeni od PVC, sadrže ftalate u nedozvoljenim količinama mora biti ispitana od strane nadležnih inspekcijskih organa u skladu sa ovlašćenjima inspektora.

Apelujemo na nadležne organe da redovno vrše kontrolu dečijih igračaka, a po potrebi i vanredno, i to na unutrašnjem tržištu Republike Srbije, a ne samo prilikom uvoza igrački koje su legalno ušle u zemlju. Odgovornost za stavljanje bezbednih igračaka na tržište je pre svega na proizvođaču, odnosno uvozniku, ali odgovornost postoji i za distributere, koji moraju da imaju saznanja o tome da li i koje hemikalije se mogu naći u proizvodima koje stavljaju u promet, i da te informacije dostave potrošaču na zahtev.

Umesto zaključka

Slika koju bi ALHem odabrao da najbolje ilustruje odgajanje zdrave populacije imala bi sledeće detalje: dete u pokretu u nedirnutoj prirodi, obučena u obuću od organski gajenog pamuka i jede organski gajenu jabuku. Međutim, većini od nas je cilj da bar dete odvojimo od kompjutera i da pronađe zabavu na neki drugi način, po mogućnosti kreativan. Zbog toga pripadamo onoj grupi ljudi koja je uživala u pogledima ka deci koja su najzad pronašla nešto kreativno za igru, pokušavala da zarade novac prodajući na ulicama svojih ruku delo i bojeći naše svakodnevice maštovitim kombinacijama. To je i razlog za objavljivanje ovog teksta o ftalatima,

Iako se ovde govori o hroničnoj opasnosti, odnosno opasnosti koja može da se ispolji posle dugotrajne izloženosti ne smemo banalizovati ovakve zabrane. Komentari građana da nije to toliko opasno jer korišćenje proizvoda može da izazove kancer “tek” za nekoliko godina, ili ko još stavlja u usta narukvice, itd. nisu adekvatne. Potrošači su skloni da minimalizuju rizik čim čuju da supstanca ne izaziva trenutna (akutna) oštećenja zdravlja. Većina ljudi još nije osetljiva na rizike koji mogu da nastupe posle određenog broja godina. Međutim, veoma je važno da ovakve zabrane za igračke koje sadrže navedene ftalate postoje i da ih se snabdevači igračaka pridržavaju, jer igračaka sa ftalatima može da bude na tržištu mnogo, s obzirom da oni omekšavaju plastiku i time je čine fizički bezbednijom za igranje. Takođe, pored ftalata, potrebno je da se smanje svi rizici koji potiču od velikog broja drugih kancerogenih, reproduktivno toksičnih i mutagenih hemikalija kao i hemikalija koje su endokrini disraptori, a mogu se naći u proizvodima za opštu upotrebu.

Objavjeno od sandra