Udruženje Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem je u maju i junu ove godine realizovalo radionice za mlade o bezbednom upravljanju hemikalijama i proizvodima pod nazivom „Učim da živim zdravije, biram bezbednije hemikalije” u okviru Programa Mladi za netoksičnu životnu sredinu u Srbiji“.

Održane su  dve radionice  u Beogradu i jedna u Nišu na kojima je učestvovalo 30-tak učesnika/ca iz različitih mesta u Srbiji. Učesnike su činili predstavnici četiri udruženja mladih/udruženja za mlade iz Beograda, Pančeva, Novog Sada, Alibunara i Vranja, kao i 9 organizacija civilnog društva koje u svom fokusu imaju unapređenje javnih politika i strateško planiranje, ekologiju i održivi razvoj iz Beograda, Novog Sada, Niša i Leskovca.

Radionicama je prisustvovalo i 9 studenata fakulteta u Beogradu i Nišu (Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Fakultet zaštite na radu Niš).

Pored predstavnika OCD i studenata, učešće je uzelo i dvoje aktivista iz Beograda, zainteresovanih za ekološka pitanja, bezbedno upravljanje hemikalijama i procese javnog zagovaranja.

Radionice su imale za cilj upoznavanje mladih sa osnovnim konceptom bezbednog upravljanja hemikalijama kako bi stekli osnovna znanja i veštine u cilju podizanja kapaciteta za učešće u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine kroz pokretanje zagovaračkih inicijativa ka donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama. Edukacija iz oblasti bezbednosti od hemikalija i upoznavanje sa regulativom doprinelo je jačanju kapaciteta  učesnika da prepoznaju i smanje rizik od štetnih hemikalija kao i proizvodima za svakodnevnu upotrebu koji mogu da is sadrže kako na ličnom nivou, tako i u svom okruženju.

Radionice su realizovane kroz interaktivni pristup primenjujući različitu metodologiju rada, kao što su pp prezentacije, prikaz animiranih infografika, rešavanje kviza, praktične vežbe u okviru manjih grupa, aktivnu diskusiju i evaluaciju radionice. 

Tokom radionice mladi su se upoznali sa značajem hemikalija u svakodnevnom životu, ali i o opasnostima, izloženosti i riziku po zdravlje i životnu sredinu. Posebna pažnja posvećena je endokrinim disruptorima  i koktel efektu različitih hemikalija. Kako bi bolje razumeli zagovaračke inicijative koje ALHem sprovodi, mladi su se upoznali sa strateškim, regulatornim i institucionalnim okvirom koji štiti građane od opasnih hemikalija. Razmatran je stepen usklađenosti sa EU propisima, strateški okvir i međunarodne konvencije, a poseban naglasak je dat na važnosti propisa koji se odnosi na klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje hemikalija, na zabrane/ograničenja opasnih hemikalija u proizvodima, kao i na pravo građana na informaciju o prisustvu opasnih hemikalija u proizvodima.

U praktičnom delu radionice, učesnici/e su podeljeni na manje grupe u okviru kojih su analizirali etikete različitih hemijskih proizvoda poput sredstava za čišćenje u domaćinstvu, pranje veša i sudova, osveživača mirisa i kozmetičih proizvoda. Date su i preporuke za bezbedniju upotrebu ovih proizvoda, uključujući i važnost prepoznavanja eko-oznaka (npr. EU Ecolabel).

Učesnici/e su rešavali i kviz o piktogramima odnosno grafičkim simbolima na etiketama hemijskih proizvoda. Evaluacija kviza o piktogramima je pokazala da je od piktograma koji se najčešće nalaze na hemikalijama za svakodnevnu upotrebu učesnicima/cama sve tri održane radionice najmanje poznat piktogram sa znakom uzvika. Kada se radi o razumevanju etiketa na hemikalijama i pridržavanja navedenih obaveštenja o merama predostrožnosti, sagledali smo da većina učesnika čita etikete, ali ne razume u potpunosti informaciju na etiketama ili se ne pridržava propisanih mera predostrožnosti.

Drugi deo radionice bio je posvećen prisustvu opasnih hemikalija u proizvodima za svakodnevnu upotrebu, kao što su ftalati, PFAS, BPA, teški metali i bromovani usporivači gorenja u materijalima kao što su plastika, tekstil, materijali koji dolaze u kontakt sa hranom i nakit. Predstavljene su dosadašnje kampanje ALHem-aIgračka Plačka“, „Izbori se da znaš“, „Toksična pukotina“, „Mekana plastika, gruba istina“, „PFAS u vodootpornim jaknama“, kao i kampanje koje su sprovedene u okviru EU Life projekta „AskReach“ zajedno sa mobilnom aplikacijom Scan4Chem za slanje zahteva o prisustvu hemikalija u proizvodima, a date su i preporuke kako se zaštititi od ovih hemikalija.

U drugom praktičnom delu radionice, učesnici/e su imali prilike da pregledaju proizvode koji su laboratorijski testirani u okviru navedenih ALHemovih kampanja kao i da pošalju zahteve za informaciju o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima pomoću mobilne aplikacije Scan4Chem. Kako su upravo mladi nosioci ovog programa, prilikom korišćenja aplikacije i razmene mišljenja oko toga gde se u njihovom okruženju nalaze opasne hemikalije, kao i način na koji formalno obrazovanje u Srbiji tretira pristup ovim temama, dati su predlozi za približavanje ove teme mladima, pre svega kroz komunikacijske alate digitalnog marketinga. Predstavljen je i plan rada sa mladima na Programu za naredni period.

U okviru završnog dela radionice, ALHem tim je detaljnije upoznao učesnike sa dve zagovaračke inicijative koje su planirane u narednom periodu sa ciljem: 1) usklađivanja domaće regulative sa EU propisom u oblasti upravljanja hemikalijama koji se odnosi na prisustvo štetnih ftalata u električnoj i elektronskoj opremi (u okviru  projekta „PhthalatesFreeEEE“ koji predstavlja deo Programa „Snaga aktivizma“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID); 2) provere primene propisa zabrane/ograničenja određenih ftalata u potrošačkim proizvodima na tržištu Srbije (u okviru projekta „Youth for healthy Serbia“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Češke kao deo Programa „Trasformation Cooperation Programme“).

Objavjeno od sandra