Cilj projekta:

Važeći propis u Srbiji koji se odnosi na zabranu/ograničenje opasnih supstanci u električnoj I elektronskoj opremi potiče još iz 2010. godine i nije usaglašen sa EU direktivom 2015/863/EU (poznata kao RoHS III) koja zabranjuje/ograničava upotrebu 4 ftalatna jedinjenja i primenjuje se u EU od 2019. godine. Drugim rečima, postoji već petogodišnje kašnjenje i veliki rizik da se potrošački proizvodi koji su povučeni sa tržišta EU prelivaju na srpsko tržište i tržište zemalja zapadnog Balkana.

Cilj zagovaračkog procesa ka Ministarstvu za zaštitu životne sredine koji nameravamo da sprovedemo u okviru ovog projekta je usklađivanje domaćeg propisa sa ovom EU direktivom.

Obzirom da je, pored odgovornosti nadležnih organa i industrije, za funkcionisanje sistema pravilnog upravljanja hemikalijama potrebno i uključivanje civilnog sektora, kao i samih građana, planiramo da ovaj zagovarački proces sprovedemo zajedno sa našom bazom podrške, a to su udruženja mladih i za mlade, udruženja za zaštitu potrošača i ekološka udruženja, kao  i pojedinci koji su motivisani i spremni da se angažuju na rešavanju ovog problema, uz podršku šire zajednice, medija i građana.

Period realizacije: mart 2024 – februar 2025

Donatori:  Projekat predstavlja deo Programa „Snaga aktivizma“  koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID a sprovodi CRTA, zajedno sa Trag fondacijom i Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Feminističkim kulturnim centrom BeFem, Slavko Ćuruvija fondacijom i Srpskim filantropskim forumom.

Objavjeno od sandra