ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Projekti

Home » Projekti

Cilj projekta: Važeći propis u Srbiji koji se odnosi na zabranu/ograničenje opasnih supstanci u električnoj I elektronskoj opremi potiče još iz 2010. godine i nije usaglašen sa EU direktivom 2015/863/EU (poznata kao RoHS III) koja zabranjuje/ograničava upotrebu 4 ftalatna jedinjenja i primenjuje se u EU od 2019. godine. Drugim rečima, postoji već petogodišnje kašnjenje i ...
Saznaj Više
Cilj projekta je aktivnije uključivanje mladih u zagovaračke procese i unapređenje dijaloga i saradnje sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama, kako bi se doprinelo povećanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka, posebno u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine. Krajnji korisnici ovog zagovaračkog procesa će biti svi građani Srbije. U ovu svrhu ALHem razvija Program ...
Saznaj Više
Cilj projekta Cilj projekta je podrška ALHemu za zagovaračku aktivnost u cilju daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework). SAICM je identifikovao važna pitanja i stvorio višesektorsku platformu i proces sa više zainteresovanih strana za delovanje; međutim, opšti cilj nije postignut, a ostvareni napredak je ...
Saznaj Više
Cilj projekta: Projektom je predviđeno da ALHem razvije i učini javno dostupnom virtuelnu Bazu znanja o zelenim javnim nabavkama (GPP Virtual Knowledge Centre-GPP VKC) u Srbiji koja će pružiti besplatne, relevantne i testirane alate i metodologije, procedure i informativne materijale prilagođene korisnicima. Projekat doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem  kapaciteta ...
Saznaj Više
Cilj projekta: Projekat ima za cilj pokrenje inicijative od strane civilnog sektora u Srbiji pred nadležnim državnim organom za ubzano donošenje zabrane/ograničenja ftalata u proizvodima, odnosno preuzimanje Uredbe EU 2018/2005 u domaće propise. Pokretanju inicijative je prethodilo laboratorijsko testiranje određenog broja proizvoda sa srpskog tržišta na prisustvo ftalata koji su zabranjeni u EU. Drugi cilj ...
Saznaj Više
Cilj projekta je da doprinese razvoju i promociji zelenih javnih nabavki u Srbiji jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kao i potencijalnih naručioca i ponuđača o prednostima i koristima uključivanja zelenih kriterijuma u procese javnih nabavki, te da pokrene javnu diskusiju i dijalog o ovoj temi kroz uključivanje relevatnih institucija (pre svega Uprave za javne nabavke ...
Saznaj Više
Opšti cilj projekta je pokretanje i promovisanje  supstitucije (zamene) supstanci koje izazivaju zabrinutost – SVHC u proizvodima bezbednijim alternativama povećanjem tražnje za proizvodima bez SVHC na tržištu i podrška industriji za identifikaciju supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u svojim proizvodima. Projekat je financiran od strane Federalnog ministarstva zaštite životne sredine, i nuklearne sigurnosti Republike Nemačke ...
Saznaj Više
Ovim projektom će se proširiti svest o pravu na informaciju o prisustvu hemikalija u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece, uključujući i uticaj na zdravlje i životnu sredinu proizvodnje, uvoza, potrošnje i odlaganja ovih proizvoda. U okviru projekta će biti analizirane etikete proizvoda, a sami proizvodi će biti laboratorijski testirani na sadržaj ftalata , ...
Saznaj Više
Ovim projektom će se ojačati sposobnost organizacije ALHem da komunicira sa građanima i javnim organima vlastima, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima.  Unapređene komunikacijske veštine i digitalni alati će omogućiti ALHemu da angažuje građane kako bi efikasno ostvario svoje ciljeve. Projekat ...
Saznaj Više
ALHem je u avgustu otpočeo implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“....
Saznaj Više
Strana 1 od 2 12