13 децембра, 2019 Vesti Нема коментара

SCAN4CHEM – APLIKACIJA ZA OTKRIVANJE OPASNIH  HEMIKALIJA U PREDMETIMA ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU


Scan4Chem – aplikacija za mobilne telefone koja građanima omogućava da saznaju da li predmeti za opštu upotrebu sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost predstavljena je juče u Beogradu.

Aplikacija daje mogućnost korisnicima da, skeniranjem barkoda proizvoda, pošalju upit snabdevaču i saznaju da li taj proizvod sadrži neke od tzv „supstanci koje izazivaju zabrinutost“, a koje su navedene na listi Evropske agencije za hemikalije. Proizvođači su, po Zakonu o hemikalijama, dužni da potrošačima daju informaciju o tome ima li ovih supstanci u njihovim proizvodima samo ukoliko tih supstanci ima više od 0,1%. Međutim, ovaj Zakon ih, takođe obavezuje da, ukoliko im potrošač zatraži informaciju o sastavu proizvoda, oni na taj upit odgovore.

Tokom decembra meseca, aplikacija Scan4Chem će biti lansirana u 13 zemalja Evrope, na nacionalnim jezicima, a Srbija je jedina zemlja izvan Evropske unije koja ća će imati aplikciju dostupnu na svom jeziku.  

U budućnosti, kako se bude punila baza sa podacima od proizvođača, korisnici će moći da odmah, po skeniranju proizvoda, saznaju da li on sadrži ove supstance ili ne. Zato je sada važno da što veći broj korisnika pošalje upite za različite proizvode i da traži od kompanija da na njihove upite odgovore.

Najpoznatije supstance koje izazivaju zabrinutost a koje se mogu naći u proizvodima su: ftalati, usporivači gorenja, bisfenol A i perfluorovane supstance. Ftalata najčešće ima u proizvodima od plastike i oni mogu da štetno utiču na reproduktivno zdravlje. Usporivači gorenja nalaze se u sunđerastim delovima nameštaja, tepisima, sedištima u automobilima, prenose se vazduhom i preko kože, utiču na rad endokrinog sistema. Bisfenol A, globalno najkomercijalnija hemikalija, nalazi se u plastičnim bocama za vodu, dokazano štetno utiče na rad endokrinog sistema. Perfluorovane supstance najčešće nalazimo u kuhinji, na posuđu od teflona koji je oštećen, jer se tada na tim posudama oslobađa ova supstanca“, objasnila je Jasminka Ranđelović, programska koordinatorka ALHem-a.

Lansiranje aplikacije je deo evropskog projekta koji realizuje „LIFE AskREACH“ konzorcijum 20 organizacija koje predvodi državna Agencija za životnu sredinu Nemačke (UBA) a u kom aktivno učestvuje i domaći ALHem, lokalna organizacija koja okuplja hemičare i druge stručnjake koji imaju iskustvu u rukovanju opasnim hemikalijama.

Vaše pravo da pitate o sadržaju SVHC u proizvodima:

Odnosi se na proizvode kao što su: tekstil,odeća, obuća, elektronska oprema, sportska oprema, igračke, nameštaj, podne obloge, ambalaža za hranu

Ne odnosi se na: hranu, kozmetiku, kućnuhemiju, boje, lakove

Aplikacija je dostupna na Google Play Store kao i na App Store.


ŠTA SU SUPSTANCE KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST?


Za svakog potrošača, bezbednost proizvoda je veoma značajan faktor prilikom odlučivanja za kupovinu.  Na bezbednost proizvoda namenjenih za opštu upotrebu utiče i PRISUSTVO SUPSTANCI KOJE IZAZVAJU ZABRINUTOST (eng. substances of very high concern SVHC).

Ovakve supstance se mogunaći u različitim proizvodima koji su u svakodnevno jupotrebi.

To su supstance koje mogu da izazovu rak, mutaciju gena, da smanje plodnost i utiču na razvoj ploda (karcinogene, mutagene ili toksične po reprodukciju), kao i supstance koje su perzistentne (dugotrajne, sporo s razgrađuju u životnojsredini), bioakumulativne (nakupljaju se u živim organizmima) . U ovu grupu spadaju i supstance koje ometaju rad endokrinog sistema (tzv. endokrini disruptori).

Mogućnosti za ispoljavanje štetnih efekata SVHC variraju u zavisnosti od potencijala supstance da ih izazove, koncentracije kojoj smo bili izloženi i trajanja izloženosti, kao i od životnog doba u kome je došlo do izlaganja.Stoga, povećana incidenca pojave raka, malfomacija ploda, kao i razvojnih poremećaja kod dece, steriliteta kod žena i muškaraca, dijabetesa, su samo neke od bolesti koje se mogu u značajnoj meri povezati sa izlaganjem SVHC.

Lista SVHC je dostupna n asajtu Evropske agencije za hemikalije: (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije: (https://www.ekologija.gov.rs/) na stranici Informativnog pulta za hemikalije i biocidne eproizvode, deo Potrošači.

Objavjeno od valentina