26 септембра, 2017 Vesti Нема коментара

Evropska agencija za hemikalije (The European Chemicals Agency – ECHA), odnosno Odbor zemalja članica ECHA jednoglasno je usvojio odluku sredinom juna ove godine da se bisfenol A (BPA) stavi na Listi kandidata supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) zbog svojstva da ometa funkciju endokrinog sistema i tako štetno utiče na zdravlje ljudi. Ovo predstavlja značajan korak u zaštiti zdravlja ljudi i ukazuje na potrebu da se ubrza proces identifikacije i regulisanja endokrinih distruptora na nivou EU.  

Francuska je bila predlagač da se BPA, koji je već klasifikovan kao toksičan po reprodukciju i po tom osnovu stavljen na Listu kandidata SVHC u januaru ove godine, stavi na Listu kandidata SVHC i na osnovu svojstva da remeti rad hormonskog sistema (utiče na razvoj mlečnih žlezda, kognitivnu funkciju i metabolizam). Očekuje se da će stavljanje BPA na Listu kandidata SVHC dovesti do smanjenja upotrebe ove supstance i njene zamene bezbednijim alternativama.

Naime, supstance koje se nalaze na Listi kandidata SVHC mogu biti izdvojene kao prioritetne supstance koje mogu preći na listu za izdavanje odobrenja (proces autorizacije), što znači da posle određenog datuma, kompanijama neće biti dozvoljeno da je koriste, osim ako nisu dobili dozvolu za korišćenje.  Takođe, postoji i drugi kontrolni mehanizam, a to je stavljanje supstance na Listu zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija. Na primer, zabrana korišćenja BPA u termalnom papiru je već doneta u EU u decembru 2016. godine, ukoliko se BPA u termalnom papiru nalazi u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,02 % (w/w). Ova zabrana počinje da se primenjuje u EU od 2. Januara 2020. godine.


Bisfenol A 

BPA je hemikalija koja se koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike, aluminijumskim pakovanjima hrane i konzervama. Smatra se da ima efekte endokrinog disruptora i sve je više dokaza da BPA može imati negativne posledice po reproduktivno zdravlje, nervni sistem, imunološki sistem, može dovesti do povećanja rizika od nastanka raka (npr. raka dojke), kao i da utiče na metabolički i kardiovaskularni sistem.


Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC)

Supstance koje mogu imati ozbiljne posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu mogu se identifikovati kao SVHC. To su, pre svega, supstance koje su kancerogene, mutagene ili toksične po reprodukciju, kao i supstance koje su perzistentne (dugotrajne, teško se razlažu) i bioakumulativne (nakupljaju se živim organizmima pa i ljudskom telu). Druge supstance koje spadaju u tu grupu a koje mogu izazivati ekvivalentnu zabrinutost pre svega su endokrini disruptori, odnosno supstance koje ometaju rad endokrinog sistema.

Nakon postupka kojim se supstanca zvanično identifikuje u EU kao supstanca koja izaziva zabrinutost, stavlja se na Listu kandidata SVHC. Ova lista je pokazatelj za potrošače i industriju koje su to supstance koje izazivaju zabrinutost i koje treba izbegavati.

Snabdevači proizvoda koji sadrže ove supstance u koncentraciji iznad 0,1 masenog procenta proizvoda, zakonski su obavezni da informišu sve snabdevače u lancu snabdevanja o prisustvu te supstance u proizvodu, kao i o načinu za bezbedno korišćenje.

Objavjeno od sandra