Od 27.02-3.03.2023. godine održan je II deo četvrtog pripremnog sastanka u Najrobiju, Kenija u okviru procesa za razmatranje daljeg razvoja SAICM okvira za period posle 2020. godine, a koji bi trebalo da smanji štetan uticaj hemikalija i otpada na globalnom nivou. Očekuje se da novi okvir bude usvojen na ICCM5 ove godine u septembru u Bonu, Nemačka.

Predstavnica ALHem-a, Valentina Mart je učestvovala na ovom sastanku uz podršku projekta kojeg sprovodi konzorcijum sastavljen od nekoliko  međunarodnih i evropskih nevladinih organizacija (HEJSupport, SSNC, GroundWork, EEB i ostale) i koje zajednički rade na formulisanju ambicioznog i sprovodljivog okvira za adekvatno upravljanje hemikalijama sa veoma štetnim svojstvima. Na sastanku je učestvovala i Branislava Matić Savović iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut.“.

Osnovni dokument koji je razmatran na ovom sastanku je jedinstvena konsolidovana verzija strateškog okvirnog dokumenta i tekst koji je upriličen tokom ovog sastanka nalazi se OVDE.

Tokom pregovora, delegati IP4.2 razgovarali su o viziji i obimu instrumenta SAICM Beyond 2020; strateškim opštim i specifičnim ciljevima; mehanizmima implementacije, uključujući pitanja od značaja koja izazivaju zabrinutost; i razmatranja finansijskih mehanizama. Međutim, može se zaključiti da su još mnoga pitanja o kojima se diskutovalo ostala otvorena i nisu usaglašena  za usvajanje u Bonu. Zbog toga će se u narednom periodu organizovati  više sastanaka zainteresovanih strana i regionalnih grupa radi finalnog usaglašavanja teksta.

Nevladine organizacije predvođene  HEJSupport, SSNC i GroundWork najviše su se zalagale za pravilno definisanje specifičnog cilja- Target B2 koji se odnosi na transparentnost i dostupnostinformacija o štetnim hemikalijama u materijalima i proizvodima za sve aktere u lancu snabdevanja, kao i za građane. Predlog je da se u tekstu samog cilja B2 osigura šta će se tačno razmenjivati od informacija o ovim hemikalijama, kao i za koje hemikalije će se važiti takva obaveza kroz primenu globalnog standarda o transparentnosti: https://www.globalchemicaltransparency.org/

Takođe ove organizacije se zalažu za stvaranje globalne baze podataka koja će sadržavati  informacije o prisustvu najštetnijih hemikalija u proizvodima i materijalima, po ugledu na SCIP bazu u EU.

Na regionalnom sastanku za centralnu i istočnu Evropu, predstavnica ALHem-a Valentina Mart je dobila priliku da ukaže na važnost cilja B2 iz perspektive nevladinog sektora zemalja Balkana. Tom prilikom je navela da je ALHem prethodnih godina testirao određene potrošačke proizvode na našem tržištu na prisustvo supstanci koji izazivaju zabrinutost i da se one nalaze u testiranim proizvodima, uključujući i one za koje su propisane zabrane/ograničenja. Takođe u našim propisima, kao i EU propisima, već postoji  obaveza o transparentnosti informacija o prisustvu ovih supstanci. Međutim, kod nas je problem nedovoljna implementacija propisa. Naglašeno je  da kao zemlje zapadnog Balkana sa ne tako značajnim tržištem kao EU tržište, ne možemo da efekte primene ovih zakonskih odredbi vidimo na terenu, u realnom životu, i da je to razlog zašto naš region treba da se zalaže da  ovakva obaveza bude ustanovljena i na globalnom nivou. Proizvodi sa supstancama koje izazivaju zabrinutost se nalaze u potrošačkim proizvodima i ti proizvodi završavaju na smetlištima u našim zemljama, a samim tim i u životnu sredinu.

Između ostalog, Valentina Mart je istakla: „Mi samo tražimo u ovom trenutku da kao građani i potrošači raspolažemo informacijom koje se supstance koje izazivaju zabrinutost nalaze u proizvodima sa ciljem da te supstance ubuduće ne budu prisutne u potrošačkim proizvodima.“

Više informacija o završenom P4.2. sastanku se može naći na zvaničnom sajtu SAICM, kao i na veb stranici organizacije HejSupport sa kojom ALHem ima uspostavljenu saradnju u okviru projekta „SAICM  Beyond 2020: Building NGOs capacity on preventive chemicals policies in Europe and beyond“.

Objavjeno od valentina