Kompanije mogu besplatno uneti informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost u svojim proizvodima u AskREACH bazu. Na ovaj način kompanije štite poverenje potrošača, olakšavaju sebi posao, a ujedno se i dodatno pozicioniraju kao kompanija koja vodi računa o odgovornom poslovanju.

AskREACH baza je povezana sa aplikacijom Scan4Chem pomoću koje su građani i građanke u poslednjih 6 meseci skenirali više od 158 000 artikala.  

S obzirom da potrošači imaju zakonsko pravo da traže od kompanije informaciju da li proizvodi sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost (eng. Substances of Very High Concern – SVHC), odgovaranje na pojedinačne upite može oduzeti dragoceno vreme. Kako bi zaštitili poverenje potrošača, olakšali sebi posao, a ujedno se i dodatno pozicionirali kao kompanija koja vodi računa o odgovornom poslovanju, pozivamo vas da iskoristite prednosti jednostavne i besplatne AskREACH baze  i registrujete vaše proizvode u AskREACH bazu. Detaljna objašnjenja se mog unaći u UPUTSTVU (na engleskom), a za naše kompanije smo pripremili i grafičke smernice (na srpskom):

PREDNOSTI REGISTROVANJA U AskREACH BAZU

  • Ušteda resursa i vremena na odgovaranje na svaki pojedinačni zahteva potrošača
  • Unos informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost – SVHC (eng. Substances of Very High Concern) za sve Vaše proizvode u jednom koraku
  • Pružanje dodatnih informacija o Vašim proizvodima direktno Vašim potencijalnim klijentima
  • Pristup statistici o zahtevima klijenata
  • Podsetnik za ažuriranje informacije svaki put kada se nova supstanca identifikuje kao SVHC
  • Promocija proizvoda bez SVHC uz pomoć aplikacije

OBAVEZA PRUŽANJA INFORMACIJA O SVHC

Obaveza pružanja informacija o supstancama koje izazivaju zsbrinutost u proizvodima, regulisana je članom 27. Zakona o hemikalijama, a koji propisuje da je snabdevač proizvoda koji sadrži SVHC u koncentraciji većoj od 0,1% dužan da svakom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja dostavi informacije dovoljne za bezbednu upotrebu proizvoda, a minimalno ime te supstance. Ovaj član, usklađen sa čl. 33. iz EU REACH Uredbe, omogućava potrošaču da zahteva i dobije informaciju o prisustvu SVHC i da ostvari svoja prava bez naknade.

Objavjeno od valentina