24 јануара, 2019 Blog Нема коментара

Ftalati su poznata grupa hemikalija koja štetno utiče na ljudsko zdravlje, zbog čega su pojedini ftalati ograničeni za upotrebu u igračkama i drugim proizvodima za negu dece u EU, kao i u Srbiji. Međutim, to ne znači da odrasli i deca nisu izloženi ovim hemikalijama iz drugih proizvoda u svakodnevnoj upotrebi.

Naime, prošlog meseca su objavljeni rezultati inspekcijskog nadzora u četiri zemlje EU koji pokazuju da je od 104 uzoraka igračaka koje su testirane, više od trećine sadržalo nedozvoljene koncentracije ftalata.

Za određene ftalate je poznato da su povezani sa poremećajem razvoja reproduktivnih organa kod dečaka. Međutim, dve nedavne studije otkrile su da izlaganje ovim hemikalijama u trudnoći može uticati na govorno-jezički razvoj kod dece i rani početak ženskog puberteta.

USPOREN GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ

Nova studija objavljena u časopisu JAMA Pediatrics ispitala je nivoe ftalata kod trudnica u odnosu na govorno-jezički razvoj kod njihove djece. Studija je obuhvatila 963 dece i majki iz Švedske i 370 majki i dece iz SAD.

Istraživači su određivali prisustvo ftalata u uzorcima urina trudnica u ranoj fazi trudnoće. Nakon rođenja deteta, roditelji su popunjavali upitnik o govorno-jezičkom razvoju njihovog deteta u dobi od 30 meseci u Švedskoj i od najmanje dve godine starosti u SAD.

Dva  ftalata, dibutil ftalat (DBP) i butilbenzil ftalat (BBP) – oba klasifikovana kao toksična po reprodukciju i kao endokrini disruptori – statistički su značajno povezana sa usporenim govorno-jezičkim razvojem u švedskim i američkim ispitivanim grupama.

„Kada se uporedi rizik od usporenog jezičkog razvoja kod majki sa visokom izloženošću u odnosu na majke sa niskom izloženošću, rizik je dvostruko veći, odnosno duplo su veće šanse da će doći do usporenog jezičkog razvoja“, rekla je Sana Savn, koautor studije i profesorka na Odseku za medicinu životne sredine i javno zdravlje na Medicinskom fakultetu Mount Sinai Icahn.

RANI POČETAK PUBERTETA

Druga nedavna studija o humanoj reprodukciji pokazala je da su ćerke majke koje su imale viši nivo određenih hemikalija u telu tokom trudnoće – ranije ušle u pubertet. Ova pojava je povezana sa proizvodom razgradnje dietil ftalata, koji se koristi kao komponenta mirisa, i triklosanom, koji je antibakterijski agens u određenim sapunima i pastama za zube.

Dr Kim Harlei, vanredni profesor za javno zdravlje na Univerzitetu Kalifornija u Berkliju, SAD, koji je vodio studiju, izjavio je: „Ovo je važno zato što znamo da se doba ulaska u u pubertet kod devojčica pomera ka ranije u poslednjih nekoliko decenija; jedna hipoteza je da hemikalije u životnoj sredini mogu uticati na ovu pojavu, a naši rezultati podržavaju ovu hipotezu.“

Rani pubertet kod devojčica povećava rizik od mentalnih zdravstvenih problema i rizičnog ponašanja u dobi odrastanja, što dalje povećava rizik od raka dojke i jajnika na duži rok, tako da je ovo važno pitanje.

ZABRANA/OGRANIČENJE HEMIKALIJA I POTREBA ZA ZATVARANJEM PUKOTINE U PROPISIMA

EU je donela odluku da ograniči upotrebu četiri ftalata DEHP, DBP, BBP i DIBP u mnogim potrošačkim proizvodima, ukoliko se nalaze u koncentraciji jednakoj ili iznad 0,1% (pojedinačno ili ukupno u bilo kojoj kombinaciji),

Organizacije CHEM Trust i ALHem smatraju da je ovo dobra mera ali da je bilo potrebno da bude ranije donešena.

Međutim, ograničenje ne sprečava da se ove hemikalije koriste u materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom kao što su proizvodne linije i cevi koje se koriste tokom proizvodnje hrane, plastične rukavice koje dolaze u kontakt sa hranom, i posude i omoti koji se koriste za pakovanje hrane.

Organizacije CHEM Trust ističe nedostatak aktivnosti EU u oblasti ograničavanja upotrebe ftalata u materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. Tokom prethodne godine ova organizacija je aktivno radila na tome da se ograničenje ovih četiri ftalata proširi i  na materijale koji dolaze u kontakt sa hranom.

U slučaju dietil ftalata (DEP), za sada u EU nije formalno klasifikovan kao opasan, ali se nalazi na SIN Listi (ChemSec) što znači da je identifikovan kao supstanca koje ispunjavanja kriterijum za supstance koje izazivaju zabrinutost u skladu sa evropskim propisima i stoga bi trebalo da bude prioritetna za supstituciju.

Dr Majkl Varhurst, izvršni direktor CHEM Trust-a, rekao je: „Istraživanja potvrđuju kako nam je potreban  jači, brži i sveobuhvatniji regulatorni okvir problematičnih grupa hemikalija kao što su ftalati. O štetnim uticajima ftalata na zdravlje znamo već dugo, zbog čega je njihova upotreba i ograničena u nekim proizvodima kao što su igračke.

Iako je dobrodošlo to što je EU nedavno ograničila upotrebu četiri ftalata u određenim potrošačkim proizvodima, oni se i dalje mogu koristiti u materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom, i to uprkos činjenici da je procenjeno da većina izloženosti DEHP-u dolazi putem hrane, što je i značajna putanja izloženosti i za ostale ftalate.

EU mora zatvoriti tu pukotinu u kojoj se ftalati, koji su identifikovani kao štetni po zdravlje ljudi, mogu koristiti u materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom.”

CHEM Trust takođe radi na projektu sa Food Packaging Forumom, ChemSec-om i akademskom zajednicom kako bi utvrdili koje hemikalije u plastičnoj ambalaži treba da budu prioritet za industriju za pronalaženje bezbednijih alternativa. Ovaj projekat je identifikovao 5 ftalata (DEHP, DBP, BBP, DIBP i DHP) kao prioritete za uklanjanje iz plastične ambalaže na osnovu podataka o opasnosti.

Šta možete učiniti da smanjite rizik?

Svi možemo smanjiti izloženost ftalatima smanjenom upotrebom plastike, kozmetike i toaletnih proizvoda, izbegavajući preterano prerađenu i upakovanu hranu i nakupljanje prašine kod kuće – jer ftalati prisutni u proizvodima za domaćinstvo mogu završiti u kućnoj prašini.

Ana Votson

Preuzeto sa web stranice CHEM Trust: https://www.chemtrust.org/phthalates-human-health/#more-5434

Objavjeno od sandra