Beograd, 8.jun 2022.- Međunarodna organizacija IPEN i češka organizacija Arnika objavili su rezultate globalnog istraživanja koji pokazuju da potrošački proizvodi, kao što su kancelarijski i kuhinjski pribor, igračke i pribor za kosu, napravljeni od reciklirane plastike iz elektronskog otpada, mogu biti kontaminirani štetnim susptancama, tzv. bromovanim usporivačima gorenja.

Elektronski otpad sadrži jedinjenja broma koja se koriste kao usporivači gorenja u elektronskoj opremi kako bi se usporila brzina širenja vatre ili jačina gorenja. To su toksične hemikalije za koje je poznato da remete rad hormonskog sistema (endokrini disruptori), utiču na rad štitne žlezde i izazivaju neurološke probleme i poremećaje pažnje kod dece.

Od 25 proizvoda koje je organizacija ALHem kupila na tržištu Srbije i poslala na analizu u Češku, jedna trećina ispitivanih proizvoda (jedan kuhinjski predmet, četiri kancelarijska predmeta, jedna igračka, dve šnale za kosu) za koje se  pretpostavlja da su napravljeni od reciklirane plastike sadrži usporivače gorenja-polibromovane difeniletre (PBDE), heksabromciklododekan (HBCD) i dioksine. Ove supstance se nalaze na listi Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) za globalnu eliminaciju, ali u koncentracijama koje ne prelaze zakonski propisane. Međutim, treba istaći da svi testirani proizvodi sadrže i nove bromovane usporivače gorenja čija toksičnost još uvek nije dovoljno ispitana, što izaziva zabrinutost stručne javnosti. Zabrinjava i visoka koncentracija bromovanog dioksina koja je izmerena u jednom od prozvoda.   

“Bromovani usporivači gorenja i dioksini su veoma toksične supstance kojima nema mesta u igračkama naše dece ili našim domovima“, izjavila je Jasminka Ranđelović, programska koordinatorka ALHem-a.

Kako bi se sprečilo “prelivanje” ovih štetnih supstanci iz otpada u nove proizvode koja se dešava u postupku reciklaže potrebno je da se smanji propisana granična koncentracija usporivača gorenja u otpadu koja određuje da li će materijal biti kategorisan kao opasan otpad i biti dekontaminiran ili odložen ili će se dalje reciklirati.

Jedino stroge granične koncentracije za toksične hemikalije u otpadu mogu osigurati njihovo izdvajanje iz reciklažnog toka“, rekao je Jidrich Petrlik, kopredsedavajući IPEN radne grupe za dioksine, PCB i otpad.

Upravo se ove nedelje (od 6-17. juna 2022) u Ženevi održava Konferencija strana potpisnica Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije na kojoj je pokrenuta inicijativa od strane međunarodne organizacije IPEN i češke organizacije Arnika zajedno sa 11 afričkih zemalja u cilju smanjenja graničnih koncentracija određenih POPs kojima se otpad kategoriše kao opasan (POPs otpad). To bi doprinelo sprečavanju izvoza otpada iz razvijenih zemalja u azijske i afričke zemlje sa slabijim zakonodavstvom ili kontrolom upravljanja otpadom i tako onemogućila toksična reciklaža.

Detaljnije o rezultatima ovog ispitivanja može se naći na veb-stranici ALHema:  https://alhem.rs/bromovani-usporivaci-gorenja-u-potrosackim-proizvodima-od-reciklirane-plastike/

IPEN je mreža nevladinih organizacija od javnog interesa koje rade u više od 100 zemalja na smanjenju i eliminaciji opasnosti izazvane toksičnim hemikalijama po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Arnika i ALHem su aktivne članice u okviru IPEN www.ipen.org  twitter: @ToxicsFree

Arnika je češka nevladina organizacija koja nastoji da unapredi učešće javnosti u procesima donošenja odluka, radeći na smanjenju sadržaja toksičnih supstanci u otpadu, i na zaštiti biodiverziteta.  www.arnika.orgwww.english.arnika.org

ALHem – Alternativa za bezbednije hemikalije je organizacija civilnog društva iz Srbije koja se zalaže za smanjenje rizika od hemikalija u cilju zaštite zdravlja I životne sredine

www.alhem.rs
https://www.facebook.com/ALHem/

Objavjeno od valentina