Globalna inicijativa za smanjenje graničnih koncentracija za određene POPs u otpadu na osnovu koji se otpad kategoriše kao POPs otpad

U susret Konferenciji strana potpisnica Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije  koja će biti održana od 6. do 17. juna 2022. u Ženevi pokrenuta je inicijativa