U susret Konferenciji strana potpisnica Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije  koja će biti održana od 6. do 17. juna 2022. u Ženevi pokrenuta je inicijativa od strane međunarodne organizacije IPEN i češke organizacije Arnika zajedno sa 11 afričkih zemalja u cilju smanjenja graničnih koncentracija određenih POPs kojima se otpad kategoriše kao opasan (POPs otpad). To bi doprinelo sprečavanju izvoza otpada iz razvijenih zemalja u azijske i afričke zemlje sa slabijim zakonodavstvom ili kontrolom upravljanja otpadom i tako onemogućila toksična reciklaža.

Stokholmska konvencija koja ima za za cilj da smanji ili eliminiše  ispuštanje POPs iz proizvodnje i upotrebe, uključuje i mere za smanjenje ili eliminisanje ispuštanja POPs iz zaliha i otpada (član 6). Definisanje „niskog nivoa sadržaja POPs“ (eng. Low POPs Content Levels, LPCL)  je ključno sredstvo za kontrolu potencijalnih ispuštanja POPs iz otpada i njegova vrednost, odnosno granična koncentracija u otpadu određuje da li će materijal biti klasifikovan kao opasan otpad i biti dekontaminiran ili odložen ili će se dalje reciklirati.

Nedavno istraživanje koje je objavila češka organizacija Arnika i IPEN pokazala su da potrošački proizvodi, kao što su kancelarijski i kuhinjski pribor, igračke i pribor za kosu, napravljeni od reciklirane plastike iz elektronskog otpada, mogu biti kontaminirani toksičnim hemikalijama, tzv. bromovanim usporivačima gorenja, pre svega polibromovanim difenil etrima (PBDEs).

Zakonska regulativa EU (EC 2019/1021), kao i Pravilnik o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koji se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama (Sl. glasnik RS br. 17/17) propisuje ukupnu zbirnu graničnu koncentraciju polibromovanih difeniletara (tetra-, penta-, heksa-, heptabromdifenil etar) od 1000 mg/kg (ppm) koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama (POPs otpad).  

Toksičnu plastiku koja sadrži više od 50 ppm bromovanih usporivača gorenja bi trebalo smatrati opasnim otpadom”, rekao je Jidrich Petrlik, kopredsedavajući IPEN radne grupe za dioksine, PCB i otpad. “Jedino stroge granične koncentracije za toksične hemikalije u otpadu mogu osigurati njihovo izdvajanje iz reciklažnog toka“.

Predložena granična koncentracija od 50 ppm za koju se zalaže IPEN zasniva se na detaljnoj studiji koju su uradili konsultanti  angažovani od strane EU (ESWI and BiPRO, 2011[1]).

Evropska unija bi trebalo da preuzme inicijativu i da zagovara snižavanje graničnih koncentracija za opasan otpad od 1000 ppm za PBDEs na bezbedan nivo od 50 ppm. Samo ovako nizak sadržaj PBDEs može da pomogne da se osigura odvajanje opasnog otpada iz reciklažnog toka. Ove predložene koncentracije PBDEs doprineće sprečavanju izvoza otpada iz razvijenih zemalja u azijske i afričke zemlje sa slabijim zakonodavstvom ili kontrolom odlaganja opada i onemogućavanju toksične reciklaže.


[1] ESWI and BiPRO (2011). Study on waste related issues of newly listed POPs and candidate POPs. Final Report. Service request under the framework contract No ENV.G.4/FRA/2007/0066: 840.

Objavjeno od valentina