25 децембра, 2013 Vesti Нема коментара

Tekstilni proizvodi su veoma široka kategorija proizvoda i koriste se tako da su potrošači, uključujući i decu, direktno ili indirektno izloženi hemikalijama iz tih tekstilnih proizvoda. Velike količine hemikalija se koriste u proizvodnji tekstila. Neke hemikalije koje se nalaze u tekstilu su štetne po zdravlje ljudi i životnu sredinu, na primer, mogu izazvati alergijske reakcije ili su perzistentne ili bioakumulativne. Teško je tačno znati koje su sve opasne hemikalije u tekstilnim proizvodima prisutne jer su lanci snabdevanja dugi, kompleksni i globalni.

Danas ne postoji jedinstven propis na nivou EU koji pokriva širok spektar opasnih hemikalija koje mogu biti prisutne u tekstilnim proizvodima. Zabrane sadržaja pojedinih supstanci u tekstilu date su propisima o hemikalijama, ali ova oblast zahteva dalje regulisanje. Pozornost o potrebi regulisanje hemikalija u tekstilu u poslednje vreme često možete pronaći u novinskom natpisima, a oni su prvenstveno naslonjeni na izveštaje nevladine organizacije Greenpeace o pronađenom sadržaju opasnih hemikalija u tekstilu. Postoje, međutim, brojni načini dobrovoljnog obeležavanja i ograničenja sadržaja supstanci od strane industrije da bi ograničila upotrebu hemikalija u tekstilu. Ovi dobrovoljni napori nisu usklađeni.

Švedska vlada je zadužila Švedsku agencija za hemikalije (Kemi- www.kemi.se) da razvije ideju kako urediti propisima opasne hemikalije u tekstilu u EU. Razmatranje ideje Kemi je uradio kroz dijalog sa tekstilnom industrijom i konsultujući se sa Agencijom za zaštitu životne sredine Švedske i Švedskom agencijom za potrošače.

Da bi se uspostavilo zajedničko adekvatno rukovanje hemikalijama u tekstilu, postoji potreba za regulisanjem ove materije na nivou EU. Tako je Kemi sačinio izveštaj i u izveštaju predložio da Uredba (EC) br. 1007/2011 o tekstilnim vlaknima bude osnovna regulatorna opcija, a razmatrani su i drugi alternativni načini za regulisanje. Dalja procena različitih regulatornih opcija u velikoj meri zasnivaće se na konsultacijama sa švedskih i evropskih akterima.

Kemi je istraživao koje se hemikalije sa opasnim svojstvima koriste u proizvodnji tekstila i to naveo u izveštaju. Pored toga, navedene su opasne hemikalije koje se mogu nalaziti u finalnim tekstilnim proizvodima. Lista opasnih supstanci (koja naravno nije konačna) je data u izveštaju, kao indikator koje hemikalije možda treba ograničiti.

Moguć uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, kao i ekonomski efekti su takođe opisani u izveštaju.

Zaključci
Preporuka Kemi-ja da se opasne hemikalije u tekstilu regulišu Uredbom (EU) br. 1007/2011 Evropskog parlamenta i Saveta o nazivima tekstilnih vlakana i obeležavanju i označavanju sastava vlakana tekstilnih proizvoda. U praksi taj predlog podrazumeva da se dodaju novi članovi uredbi, što bi omogućilo dalju harmonizaciju propisa o tekstilu u okviru već postojeće uredbe o tekstilnim proizvodima.

Kemi je mišljenja da regulisanje opasnih hemikalija u tekstilnoj industriji treba da se zasniva na svojstvima supstanci. U izveštaju su postavljeni kriterijumi u odnosu na svojstva supstanci. Uredba bi trebalo prvenstveno da se zasniva na supstancama koje su karcionogene, mutagene i toskične po reprodukciju, endokrine disraptore i supstance koje su perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT) ili su veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB),supstance koje su opasne po vodenu životnu sredinu, kao i one koje izazivaju senzibilizaciju respiratornih organa i kože.

Pored toga, Kemi zaključuje da propis treba konstruisati tako da se potencijalni negativni ekonomski efekat svede na minimum, na primer propisivanjem dozvoljenih prelaznih rokova za nastavak korišćenja nekih hemikalija pod utvrđenim okolnostima. Takođe treba omogućiti uputstva o toma koje supstance (ili grupa supstanci) mogu biti od značaja za kontrolu/zamenu u tekstilnim proizvodima i u tom uputstvu dati način testiranja odnosno koje metode se preporučuje za proveru usaglašenosti.
U konsultaciji sa zainteresovanim stranama, bilo je naznaka da je većina tekstilnih kompanija pri stavu da procena rizika bude osnova za dalje regulisanje hemikalija u tekstilnim proizvodima. Kemi, s druge strane, smatra da postoje velike prednosti (u smislu uticaja na ljudsko zdravlje i životnu sredinu) ako se propis izradi na osnovu opasnih svojstava supstance.

Ceo izveštaj na engleskom jeziku koji je iz aprila 2013. godine možete pronaći ovde.

Objavjeno od sandra