27 фебруара, 2020 Vesti Нема коментара

ODRŽAN DVODNEVNI MEĐUNARODNI SEMINAR O UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA ZA POSLOVNI I CIVILNI SEKTOR

Upoznavanje privrednih subjekata sa načinima za identifikaciju opasnih hemikalija u finalnim proizvodima, kao i unapređenje komunikacije unutar svojih lanaca snabdevanja i ka potrošačima je neophodno kako bi se zadovoljile potrebe potrošača da raspolažu infomacijama i donose odgovorne odluke pri kupovini – zaključak je dvodnevnog međunarodnog seminara koji je održan 25. i 26. februara 2020. u Beogradu.

Prvog dana seminara/radionice, domaće kompanije su imale priliku da čuju o načinima za unapređenje sistema za upravljanje opasnim hemikalijama sa posebim fokusom na supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC) koje koriste u proizvodnom procesu i načine za njihovu zamenu bezbednijim alternativama. Predstavnici privrede su razmenili iskustva sa evropskim konsultantima iz ove oblasti. Ekspertkinje organizacije Baltic Environmental forum, Heidrun Fammer (BEF Germany), Heli Nommsalu (BEF Estonia) i Juste Kukučione (BEF Lithuania) predstavile su našim kompanijama načine i alate za unapređenje komunikacije unutar lanca snabdevanja, kao i prema potrošačima, izradu inventara hemikalija, kontrolne liste za proveru bezbednosnih listova, kao i alate za procenu bezbednijih alternativa. U okviru rada u radnim grupama učesnici su uradili vežbe koje se odnose na korišćenje ECHA baza podataka, kao i proveru kvaliteta bezbednosnih listova upotrebom kontrolnih lista. Takođe, kompanijama su predstavljene i beneficije zamene opasnih hemikalija u proizvodima, kao i primeri dobre prakse u Evropskoj Uniji.

Na seminaru je industriji predstavljena i aplikacija za mobilne telefone Scan4Chem koja građanima omogućava da saznaju da li proizvodi za svakodnevnu upotrebu sadrže opasne supstance. Aplikacija je povezana s bazom podataka AskReach koja sadrži informacije o SVHC u proizvodima i omogućava brže davanje odgovara potrošačima od strane snabdevača.

ALHem je započeo aktivnosti na pronalaženju domaćih privrednih subjekata koje su zainteresovane da unesu podatke o SVHC u svojim proizvodima u AskReach bazu podataka, te je Jasminka Ranđelović, programska koordinatorka ALHema, iskoristila ovu priliku da pozove društveno odgovorne kompanije da se uključe u ovaj projekat i unesu podatke o svojim proizvodima u ovu bazu.

Drugog dana seminara ugostili smo organizacije civilnog društva, kako iz Srbije tako i iz regiona (iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske) u cilju podizanja svesti i znanja o prisustvu opasnih hemikalija u proizvodima za svakodnevnu upotrebu, kao i potrebi za promenom obrazaca ponašanja potrošača i donošenja odgovornijih odluka pri kupovini. Organizacije su imale priliku da čuju i vide gde se sve mogu kriti opasne hemikalije u predmetima za svakodnevnu upotrebu, na koji način one utiču na zdravlje, dokaze njihovog prisustva u proizvodima i životnoj sredini laboratorijskim ispitivanjima, rezultate biomonitoringa (prisustvo opasnih supstanci u uzorcima krvi, urina, kose i sl.), kao i  primere evropskih info-kampanja i poruka za potrošače.

ALHem je predstavio iskustva i naučene lekcije tokom kampanje u toku koje je lansirana aplikacija Scan4Chem, koja daje mogućnost potrošačima da skeniranjem barkoda proizvoda saznaju informacije o sadržaju opasnih hemikalija u tom proizvodu. S obzirom da je aplikacija na našem jeziku pored Srbije dostupna i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, sve orgranizacije su pozvane da se uključe u kampanju kako bi što više građana iz regiona bilo informisano o ovoj aplikaciji i mogućnostima koje ona pruža.

MATERIJAL SA SEMINARA — Poslovni sektorCivilni sektor


Ovaj međunarodni seminar je održan u okviru projekta „OMOGUĆAVANJE PRAVA POTROŠAČA NA INFORMACIJU O PRISUSTVU OPASNIH HEMIKALIJA U SRBIJI“ koji finansira Savezno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost Nemačke sredstvima iz Programa savetodavne pomoći u oblasti zaštite životne sredine u zemljama Centralne i Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije. Realizacija projekta pod nadzorom je Agencije za životnu sredinu Nemačke (Umweltbundesamt, UBA).

Objavjeno od valentina