23 марта, 2018 Vesti Нема коментара

U periodu od 13-15. marta 2018. godine u Stokholmu je održan važan sastanak (2nd Meeting of the intersessional Process) na kojem je učestvovala predstavnica ALHema, Jasminka Ranđelović, kao deo IPEN tima  (međunarodna mreža koja se zalaže za budućnost bez toksičnih hemikalija),  na kojem se diskutovalo o daljem razvoju SAICM za period posle 2020. godine.

Na sastanku se diskutovalo o pet glavnih tema: (i)vizija posle 2020, (ii) principi na kojima će se zasnivati delovanje u okviru ovog političkog okvira, (iii)ciljevi, (iv) implementacija koja uključuje i finanansijski aspekt, kao i (v) modeli upravljanja.

Prvog dana sastanka, ko-predsedavajuća IPEN mreže, Dr Olga Speranskaya u svojoj uvodnoj reči je istakla: “Nadamo se da ćemo tokom ova tri dana imati vremena da razgovaramo o finansijskim mehanizmima koji garantuju dovoljno i održivo finansiranje za sprovođenje novih pitanja vezanih za politiku SAICM i druga pitanja od interesa i nacionalne planove implementacije sa dogovorenim merljivim akcijama koje doprinose implementaciji Agende 2030. Iskreno verujemo da je ključ za obezbeđivanje održivog finansiranja SAICM internacionalizacija troškova kroz naknade ili takse koje bi bile naplaćivane hemijskoj Ili industriji koja koristi opasne hemikalije”.

Prvi i treći dan sastanka odvijao se u plenarno, dok su drugog dana svi učesnici sastanka bili podeljeni u pet radnih grupa kako bi svi imali priliku da međusobno prodiskutuju i razmene mišljenja o svih pet tema. Zatim su izvestioci radnih grupa pripremili izveštaj u kojem su sumirani glavni zaključci diskusija. Izveštaj je predstavljen trećeg dana na plenarnom sastanku i u celosti dostupan na LINKU.

Formulacija vizije koja je dobila najviše podrške glasi: “Zdrava životna sredina [planeta], zdravi ljudi! Ujedinjeni i posvećeni sprečavanju i smanjenju štete od hemikalija i otpada kroz ceo životni ciklus”

U vezi sa principima na kojima se SAICM zasniva dogovoreno je da se ranije usvojeni principi i dalje zadrže, ali da se dodaju i novi, kao što su principi koji će osigurati učešće žena i drugih osetljivih grupa, principi zasnovani na ljudskim pravima i princip pristupa celog životnog ciklusa u upravljanju hemikalijama, produžena odgovornost proizvođača, supstitucija najopasnijih hemikalija bezbednijim alternativama, zelena/održiva hemija, i dr. Među najvažnijim ranije usvojenim principima na kojima se zasniva SAICM su: zagađivač plaća, pravo na informacije/pristup informacijama/pravo na znanje, pristup pravosuđu, princip prevencije, odlučivanje zasnovano na naučnim činjenicama, pravo na zdravu životnu sredinu.

Što se tiče strateških ciljeva, dogovoreno je da oni treba da budu ograničeni u broju (4-5); dobro definisani, jednostavni i efikasni, da pokrivaju obim na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, (npr. razmena znanja i razmena informacija na globalnom nivou, smanjenje rizika itd.) da budu “multi-stakeholder” i multisektorijalni koji pomažu različitim akterima da se identifikuju u ispunjavanju strateških ciljeva i razjašnjavaju njihove uloge.

Mnoge države imaju nacionalne planove za implementaciju (NIP) SAICM-a, koji se smatraju veoma važnim za identifikovanje potreba zemlje i određivanje prioriteta akcija. NIP-ovi mogu poslužiti za katalizaciju pristupa resursima i za pomoć u koordinacija rada između ministarstava i među zainteresovanim stranama i sektorima. NIP bi trebalo da ima merljive ciljeve vezane za Agendu 2030. godine. Preporučljivo je imati NIP-ove koji su povezani sa nacionalnim razvojnim planovima i programima kako bi privukli pažnju nacionalnih aktera. Izveštavanje o postojećim NIP u prošlom periodu je bilo nezadovoljavajuće, te ga je potrebno unaprediti.

Adekvatno, održivo i predvidivo finansiranje će biti od ključnog značaja za dalji razvoj SAICM nakon 2020. godine. Sprovođenje SAICM-a je u prošlom periodu bilo nedovoljno finansirano i stoga je jak finansijski mehanizam sa finansiranjem iz različitih izvora važan za buduću strukturu. Integrisani pristup finansiranju uključuje između ostalog angažovanje industrije kroz sistem naplata naknada i taksi, povećana podrška međunarodnih finansijskih institucija, kao i nove izvore finansiranja, kao što su privatne fondacije. Pozitivno iskustvo stečeno kroz program “Quick Start” može se replicirati kako bi postigli konkretni rezultati na samom početku nove strukture nakon 2020. godine. Pored toga, proširena odgovornost proizvođača, javno-privatno partnerstvo i saradnja na konkretnim projektima mogu biti važan doprinos efikasnom i zdravom upravljanju hemikalijama i otpadom. Multinacionalne kompanije takođe mogu biti izvor za pružanje resursa, uključujući finansiranje, izgradnju kapaciteta i transfer tehnologije u rešavanju izazova hemikalija i upravljanja otpadom tokom celog životnog ciklusa. Doprinosi “In-kind”u obliku programa obuke i podizanja svesti i razmene informacija takođe mogu poslužiti za izgradnju kapaciteta.

Drugog dana skupa predstavnici IPEN i PAN, među kojima je bila i predstavnica ALHema, su se sastali sa gđom Gertrude Sahler, predsednicom SAICM-a, kako bi razmenili informacije o prioritetima i pitanjima o procesu SAICM posle 2020. Član Upravnog odbora IPEN, Alexandra Caterbow (HejSupport) je vodila diskusiju koja se fokusirala na problem u vezi sa upotrebom i trgovinom veoma opasnih pesticida, finansiranjem programa i projekata u okviru SAICM, kao i na rodni aspekt upravljanja hemikalijama- žene i hemikalije.


Nadležni organ za upravljanje hemikalijama Republike Srbije je od samog početka rada SAICM (2006) bio aktivno uključen u ovaj proces, od organizacije međunarodnog skupa u Beogradu 2011. godine (Open-ended Working group), učešća na svim važnim skupovima, dobijanja bronzane medalje 2012. godine za zasluge u promovisanju ciljeva SAICM za period 2009-2012, realizacije projekta iz Quick Start Programa pod nazivom “Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“ koji je sproveden u toku 2015-2016 godine od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Programom UN za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva iz Srbije „ALHem“- Alternativa  za bezbednije hemikalije i sa međunarodnom organizacijom „WECF“ – Women in Europe for a Common Future.

Objavjeno od sandra