15 фебруара, 2022 Vesti Нема коментара

Rezultati provere baze podataka ohrabrujući – poziv za korišćenje aplikacije

Proizvodi za svakodnevnu upotrebu mogu sadržati štetne supstance koje često imaju ozbiljne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Plastifikatori u plastici, boje u tekstilu ili usporivači gorenja u nameštaju i električnim uređajima su samo neki od primera.

Potrošači imaju pravo da saznaju od prodavca ili proizvođača da li proizvod sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost. Snabdevač je zakonski dužan da  obavesti potrošača na njegov zahtev ako proizvod sadrži ove supstance u koncentraciji iznad 0,1%. Pravo potrošača na informaciju o štetnim supstancama je definisano  Zakonom o hemikalijama Republike Srbije koji je usklađen sa EU propisima. Na EU Listi kandidata supstanci koje izazivaju zabrinutost trenutno se nalaze 223 supstance na koje se odnosi ovo pravo.

Iako se poslednjih godina podiže svest javnosti o štetnim supstancama u proizvodima, mnogi potrošači i dalje nisu svesni potencijalnih rizika ovih supstanci, kao ni njihovog prava na informaciju. Dosta toga treba poboljšati i u radu kompanija, kako bi mogle na pravi način ispunjavati svoje obaveze informisanja. Veliki izazov za kompanije predstavljaju  često  komplikovani i netransparentni lanci snabdevanja usled čega je teško doći do  informacija o štetnim hemikalijama u sirovinama i materijalima.

Da bi se olakšala komunikacija između kompanija i potrošača, kao i duž lanca snabdevanja, 20 organizacija iz 13 zemalja se udružilo u okviru projekta „LIFE AskREACH“, koji finansira Evropska unija. Jedan od rezultata tog rada je i aplikacija za mobilne telefone „Scan4Chem“ koja omogućava potrošačima da skeniraju bar kod proizvoda u prodavnici (ili ručno unesu barkod ili naziv proizvoda) i traže informacije o sadržaju štetnih supstanci u proizvodu.

Ako su kompanije registrovale svoje proizvode u bazi podataka aplikacije, neće morati da odgovaraju na pojedinačne zahteve potrošača, već će informacije biti raspoložive momentalno potrošaču, čime se štedi vreme i trud za obe strane.

Sve informacije o proizvodima u bazi podataka unose ili proizvođači ili prodavci, koji su odgovorni za tačnost informacija. Proveru informacija o proizvodu delimično vrši konzorcijum AskREACH  laboratorijskim testiranjem metodom slučajnog uzorka. Ovog puta, 49 proizvoda je odabrano iz baze podataka koje je analizirala nezavisna akreditovana laboratorija. Za svaki od 49 proizvoda snabdevač je u AskREACH bazi podataka naveo da da ne sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost.

Laboratorijski izveštaj je pokazao da nijedna supstanca koja izaziva zabrinutost  nije detektovana ni u jednom od 49 proizvoda u koncentraciji iznad 0,1%, ,što ukazuje  da su dostavljene informacije u bazi podataka AskREACH zaista bile tačne.

Rezultati testiranja proizvoda iz baze podataka mobilne aplikacije “Scan4Chem” pokazuju veoma ohrabrujući napredak u poređenju sa rezultatima naših testiranja sportskih artikala sprovedenih 2020. godine, gde su nasumično kupljena 82 proizvoda iz prodavnica širom Evrope. Supstance koje izazivaju zabrinutost  su pronađene u 24% testiranih sportskih artikala, a granica od 0,1% je prekoračena u oko 11% svih slučajeva.

Slanje zahteva za informaciju kompanijama putem aplikacije je od velike pomoći za dalje jačanje svesti o štetnim supstancama i isticanje interesovanja potrošača za proizvode bez ovakvih hemikalija. Ovo će podstaći kompanije da unesu svoje informacije o proizvodu u bazu podataka aplikacije “Scan4Chem”i učine ih dostupnim svojim kupcima.

Aplikacija je već preuzeta više od 90.000 puta i pomoću nje su pružene informacije o sadržaju štetnih supstanci za preko 8,5 miliona proizvoda.

Drugi linkovi:

Objavjeno od valentina