13 октобра, 2020 Blog Нема коментара

ODLOMAK IZ IZVEŠTAJA IZ SENKE KOALICIJE 27Napredak u magli

Zakonodavni okvir stvoren usvajanjem Zakona o hemikalijama195, Zakona o biocidnim proizvodima i odgovarajućih podzakonskih propisa uspostavio je savremeni sistem upravljanja hemikalijama, koji je u značajnoj meri usaglašen s propisima EU.

U pogledu ažuriranja propisa koji se odnose na klasifikaciju i obeležavanje hemikalija radi njihovog prilagođavanja u pogledu tehničkog i naučnog napretka, kao i propisa kojima se uređuju ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija došlo je do pozitivnog pomaka u odnosu na poslednji izveštaj.

U pogledu ažuriranja Liste supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, kao i Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost nije došlo do promena u odnosu na prethodni izveštaj. S obzirom na to da je u EU ova lista dodatno ažurirana u nekoliko navrata, u ovom momentu postoji značajna razlika u broju supstanci koje se nalaze na EU listi i u domaćem propisu, što ograničava ostvarivanje prava potrošača u Srbiji na informacije o prisustvu tih supstanci u proizvodima. Neophodno je nastaviti s daljim razvojem zakonodavnog okvira, kako kroz dalju harmonizaciju propisa uzimajući u obzir nove uredbe EU, kao i izmene i dopune postojećih, tako i jačanjem kapaciteta neophodnih za sprovođenje propisa.

Izrada novog Nacrta zakona o biocidnim proizvodima radi usklađivanja sa Uredbom o biocidnim proizvodima (528/2012/EU)203 završena je u 2018. godini. Zakon je trebalo da bude usvojen u 2019. godini, ali se to nije desilo. U toku 2019. godine usvojen je Zakon o predmetima opšte upotrebe, koji je uspostavio pravni osnov za usvajanje Pravilnika o bezbednosti igračaka, kao i Pravilnika o kozmetičkim proizvodima kojima su preuzete liste zabranjenih i ograničenih supstanci u ovim proizvodima iz EU propisa.

U pogledu administrativnih kapaciteta za obavljanje stručnih poslova u ovoj oblasti nije došlo do značajnih promena u odnosu na kapacitete u prethodnom periodu, s tim što je republička inspekcija za zaštitu životne sredine za oblast hemikalija i biocidnih proizvoda dodatno oslabljena zbog odlaska nekoliko iskusnih inspektora.

Od januara 2019. godine elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni registar hemikalija (eIRH) počela je s radom, tako da se dosijei o hemikalijama koje su stavljene u promet u toku 2018. godine dostavljaju elektronskim putem portalu eIRH207. Na ovaj način privrednim subjektima je omogućeno da efikasnije izvršavaju svoje obaveze u vezi sa upisom hemikalija korišćenjem javno dostupnog veb-portala, što pojednostavljuje i pojeftinjuje administrativnu proceduru.

Operativni rad eIRH za biocidne proizvode započeo je u aprilu 2019. godine. Otpočelo je podnošenje zahteva za upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda, koje je opciono tj. ostavljena je i mogućnost podnošenja zahteva u papiru. S obzirom na obim i sadržaj dokumentacije koja se zahteva ovim postupkom, kao i poverljivost pojedinih podataka, neophodno je unaprediti postojeću zaštitu i striktno definisati različite nivoe pristupa podacima.

U toku 2019. godine počela je realizacija projekta Dalji razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnog zakonodavstva (EAS 3 projekat) u toku kojeg se radi na izradi specifičnih planova implementacije za REACH uredbu i Uredbu o biocidnim proizvodima.

Što se tiče dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci (POPs), Vlada Republike Srbije još uvek nije usvojila ažurirani Nacionalni implementacioni plan (NIP) za sprovođenje Stokholmske konvencije o POPs, mada je pripremljen još 2015. godine i zastareva, pa je usled toga otežano sprovođenje aktivnosti iz specifičnih akcionih planova koji su sastavni deo ažuriranog NIP-a.

Finalni Izveštaj o stanju žive u Srbiji i proceni kapaciteta Republike Srbije za implementaciju Minamata konvencije, iako je završen još 2018. godine nije javno dostupan i dosad nije doneta odluka o njenoj ratifikaciji, iako su ekspertski tim i stručna služba Ministarstva zaštite životne sredine dali preporuku za ratifikaciju.

Projekat Jačanje sinergije u implementaciji Bazelske, Roterdamske, Stokholmske i Minamata konvencije u Republici Srbiji je u procesu realizacije i cilj mu je jačanje institucionih kapaciteta za udruženo izveštavanje prema obavezama navedenih konvencija, kao i unapređenje saradnje između resornih sektora nadležnog ministarstva, agencija, industrije (s posebnim naglaskom na sektor reciklaže), naučno-istraživačkih instituta i civilnog sektora.

ALHem je realizovao istraživanje prisustva ftalata u plastičnim igračkama i predmetima za negu dece u okviru kampanje „Igračka plačka i sproveo kampanju u toku 2019. godine u cilju podizanja svesti potrošača o zdravstvenoj bezbednosti igračaka. Istraživanje je pokazalo da se na tržištu Republike Srbije nalaze igračke napravljene od plastike s povećanim sadržajem nedozvoljenih ftalata, što su i potvrdili rezultati vanrednog inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravlja. ALHem je takođe u decembru 2019. godine predstavio aplikaciju za mobilne telefone Scan4Chem na srpskom jeziku preko koje građani mogu ostvariti svoje pravo na informaciju o prisustvu supstanci u proizvodima, a koje izazivaju zabrinutost.

Sistem upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima finansira se iz budžeta Republike Srbije. Ministarstvo zaštite životne sredine otvorilo je namenski podračun za uplatu republičkih administrativnih taksi za hemikalije i biocidne proizvode. Međutim, s obzirom na strukturu i način funkcionisanja budžetskog sistema, nisu dostupni podaci u kom iznosu su prihodi ostvareni od taksi koje služe za pokriće troškova pružanja administrativnih usluga za sprovođenje upravnih postupaka i da li je i koliki deo troškova plaćen iz sredstava koja se ostvaruju od drugih poreskih obveznika, odnosno od onih koji od hemikalija i/ili biocidnih proizvoda ne ostvaruju prihode. Sistem finansiranja upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima nije u saglasnosti sa osnovnim principima utvrđenim EU propisima.


Preuzeto iz Izveštaja iz senke – Napredak u magli , Koalicija 27, 2020

Objavjeno od valentina