1 новембра, 2019 Događaji, Vesti Нема коментара

ALHem je 30.oktobra 2019. u Beogradu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovao seminar o zelenim javnim nabavkama sa ciljem da se pokrene javna diskusija i dijalog o ovoj temi kroz mobilizaciju i uključivanje relevantnih institucija. Seminar je organizovan u okviru projekta “Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana koji je finansijski  podržan od strane Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD.

Prezentovani su osnovni elementi zelenih javnih nabavki, kriterijumimi i tehničke specifikacije za pojedine grupe proizvoda,  primeri dobre prakse u EU, kao i veza za cirkularnom ekonomijom i dobrovoljnim instrumentima kao što su Eko označavanje i EMAS.

Seminaru je prisustvovalo oko 100 učesnika, uglavnom predstavnici javnog sektora (javna preduzeća, zdravstvene, obrazovne i kulturne ustanove), kao i privatni sektor (ponuđači roba, usluga i radova). Seminar je otvoren prikazivanjem kratkog video klipa, koji je pripremio ALHem, a koji sadrži osnovne elemente i značaj zelenih javnih nabavki. Posle uvodnog obraćanja od strane PKS i ALHema,  ekspertkinja iz Nemačke je prezentovala najbolje prakse u primeni zelenih kriterijuma u EU, kao i glavne izazove i naučene lekcije.  Predstavnik Uprave za javne nabavke Republike Srbije je prikazao plan budućih aktivnosti na usvajanju novog Zakona o javnim nabavkama i Strategiji razvoja javnih nabavki 2019 – 2023., kao i konkretne mere i aktivnosti vezane za ZJN.

Seminar je nastavljen prezentacijom predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine o alatima zaštite životne sredine koji mogu poboljšati konkurentnost ponuđača, kao što su  sistemi menadžmenta životnom sredinom (uključujući EMAS) i eko označavanje.

ALHem je prezentovao Vodič o zelenim javnim nabavkama koji je zasnovan na kriterijumima/tehničkim standardima/specifikacijama za četiri grupe proizvoda koji se najviše nabavljaju (papir, IT oprema, usluge/sredstva za čišćenja i nameštaj). Učesnicima je podeljena BROŠURA o primerima dobre prakse u primeni zelenih javnih nabavki u EU koja je pripremljena u okviru projekta.

ALHem je naglasio da bi sledeći korak u aktivnostima vezanim zazelene javne nabavke u Srbiji trebalo da bude usvajanje Nacionalnog akcionog plana koji bi doprineo efikasnijoj primeni postojećeg zakonskog okvira u Srbiji. Takođe je naglašeno da je trenutak koji je ALHem izabrao da inicira i pokrene temu o zelenim nabavkama vrlo pogodan s obzirom da je proces usvajanja nove strategije i zakona o javnim nabavkama u toku.

Konačno, širenjem poruke o zelenim javnim nabavkama široj publici i zainteresovanim stranama, donosioci odluka i naručioci u Srbiji su ohrabreni da ubuduće preduzimaju konkretne korake u primeni “zelenih” kriterijuma u procesu javnih nabavki i da stalno imaju u vidu da budžetska sredstva treba da se troše za osiguranje javnog interesa, uključujući i postizanje ciljeva koji se odnose na zaštitu  životne sredine.

Objavjeno od valentina