14.06.2023.

Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) organizovala je 7. juna 2023. webinar sa ciljem informisanja i upoznavanja zainteresovane javnosti sa novim Strateškim okvirom za bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom na globalnom nivou (SAICM-Beyond-2020-Framework)  koji se nalazi u finalnoj fazi izrade i koji se očekuje da bude usvojen na narednoj Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM5) u Bonu u septembru 2023.

Webinaru je prisustvovalo oko 20-tak učesnika, među kojima su bili predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine (Odeljenje za hemikalije, Odsek za cirkularnu ekonomiju), Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“, UNDP, UNEP, Privredne komore Srbije, akademske zajednice, civilnog sektora, uglavnom udruženja potrošača, kao i individualni konsultanti iz oblasti upravljanja hemikalijama i otpadom.

SAICM predstavlja globalni politički okvir zasnovan na dobrovoljnoj osnovi u cilju bezbednog upravljanje hemikalijama kroz ceo životni ciklus, uključujući i fazu otpada. Ima mnogi širi pristup od postojećih međunarodnih konvencija koje se odnose na hemikalije i otpad, a karakteriše ga multisektorski pristup i učešće svih zainteresovanih strana (vlade zemalja, međunarodne organizacije, industrijski sektor, akademska zajednica, civilni sektor, itd).

U okviru uvodne prezentacije koju je predstavila Jasminka Ranđelović iz ALHema, učesnici su se upoznali sa trenutnom situacijom u vezi upravljanja hemikalijama u svetu, rezultatima prethodnog SAICM okvira koji je važio do 2020, kao i očekivanjima od novog okvira. Kao glavni zaključak prethodno važećeg okvira smatra se da opšti cilj nije postignut, ostvareni napredak je nedovoljan i uglavnom je ograničen na prikupljanje informacija, dok je preduzeto samo nekoliko konkretnih mera za smanjenje rizika (kao što je rešavanje problema prisustva olova u bojama).

Štetni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu od eksploatacije sirovina, proizvodnje, upotrebe i odlaganja hemikalija i dalje postoje. Neophodno je hitno delovanje usmereno na rešavanje celokupnog životnog ciklusa hemikalija, uključujući i fazu otpada. Hemijska industrija je druga privredna grana u svetu, ubrzano raste, naročito u Aziji, i procene su da će prodaja hemikalija na svetskom nivou biti udvostručena do 2030 (Global Chemicals Outlook II, UNEP, 2019). Zbog toga nam je potreban novi sporazum za snažan SAICM okvir za period posle 2020. godine koji treba da obezbedi ambiciozno smanjenje i prevenciju štetnih hemikalija i otpada na globalnom nivou, a koji će doneti stvarne promene, uključujući primenu bezbednijih alternativa.

Očekuje se da će novi SAICM okvir doprineti realizaciji ciljeva Agende 2030, naročito ciljeva 3, 6 i 9, iako je pravilno upravljanje hemikalijama međusektorsko pitanje i doprinosi realizaciji većini ciljeva.

S obzirom da su predstavnice ALHem-a, Valentina Mart i Jasminka Ranđelović, imale prilike da učestvuju na poslednjim pripremnim sastancima za izradu novog strateškog okvira, webinar je bila prilika da predstave zainteresovanoj javnosti sadržaj poslednje radne verzije novog okvira pod nazivom „Intersessional Process Single Consolidated Document (March 2023)“, sa posebnim naglaskom na ciljeve i očekivane rezultate, kao i osvrt na finansijski aspekt iz perspektive nevladinog sektora.

Tekst novog globalnog strateškog okvira je još uvek u fazi pregovora i očekuje se da se sva otvorena pitanja reše do samog sastanka visokih zvaničnika u Bonu.

Novi okvir sadrži pet sveobuhvatnih ciljeva:

1) neophodnost izgradnje kapaciteta u svim zemljama sveta, kao i uspostavljanje pravnog okvira i institucionalnih mehanizma;
2) adekvatno znanje, podaci i informacije za upravljanje hemikalijama i otpadom;
3) rešavanje prioritetnih pitanjima koja izazivaju zabrinutost;
4) razvoj bezbednijih alternativa i održivijih rešenja;
5) integrisanje upravljanja hemikalijama i otpadom  u relevantne procese odlučivanja.

Implementacioni program za svaki pojedinačni cilj biće definisan i usvajan na samim Međunarodnim konferencijama za upravljanje hemikalijama (ICCM), koji je upravljački organ za sprovođenje samog okvira. Način definisanja indikatora dat je u delu gde se govori o načinu praćenje napretka celokupnog procesa i kroz nekoliko informativnih dokumenata koji su pripremljeni u toku pregovaranja.

S obzirom da uspešna implementacija novog okvira zavisi od sigurnog i održivog finansiranja SAICM, što nije bio slučaj sa prethodnim okvirom, novim dokumentom je predviđeno integrisan pristup finansiranju. Ovim pristupom je predloženo da pored obezbeđivanja budžetskog finansiranja za prioritetne aktivnosti definisane nacionalnim akcionim planovima, kao i finansiranje kroz propisane ekonomske instrumente na nacionalnom nivou od strane privrednih subjekata, bude uspostavljeno i namensko eksterno finansiranje kroz formiranje međunarodnog fonda za hemikalije i otpad. Organizacija CIEL i IPEN mreža su predložile inicijativu da se finansijska sredstva za međunarodni fond obezbede ubiranjem takse od privrednih subjekata u iznosu od 0,5% (ili 0,05%) od vrednosti prodaje bazne hemije, prevashodno iz 10 zemalja koje ostvaruju 77% vrednosti ukupne globalne prodaje ovih hemikalija. U periodu dok međunarodni fond ne postane operativan, predlog je da se uspostavi novi Quick Start Program pod okriljem SAICM Sekretarijata, prevashodno namenjen zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.

Na kraju prvog dela webinara, dr Branislava Matić Savićević iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“  je predstavila osvrt zdravstvenog sektora na novi globalni dokument sa naglaskom na važnost cilja B3, a koji se između ostalog odnosi i na generisanje baze podataka o prisustvu i koncentracijama hemikalija i metabolita u organizmima ljudi (humani biomonitoring), kao i opterećenje bolestima prouzrokovane prisustvom štetnih  hemikalija u životnoj sredini i proizvodima. Dr Matić Savićević predstavila je ukratko i dokument koji je izrađen za Srbiju u toku 2021. godine, tzv. Mapu puta za osnaživanje angažovanja zdravstvenog sektora u pravilnom upravljanju hemikalijama do 2030. godine.

Drugi deo webinara bio je predviđen za diskusiju, u toku koje se aktivno uključila Sonja Roglić, načelnica Odeljenja za hemikalije i nacionalna fokalna tačka za SAICM i koja je upoznala učesnike sa aktuelnim i planiranim aktivnostima i projektima, prevashodno uz pomoć UNDP/UNEP, a čiji ciljevi doprinose poboljšanju sistema upravljanja hemikalijama u Srbiji.  U diskusiju se uključio i predstavnik UNDP Milan Cerovac, zatim Aleksandra Vučinić, rukovodilac Grupe za cirkularnu ekonomiju u Ministarstvu zaštite životne sredine, kao i direktor Centra za čistiju proizvodnju dr Branko Dunjić koji je upoznao učesnike o novom projektu Zelene hemije. 

S obzirom da je cilj ovog webinara bio informisanje i upoznavanje zainteresovane stručne javnosti sa novim strateškim dokumentom, zaključeno je da webinar predstavlja dobar input u cilju pripreme naše zemlje za učešće na Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM5) u Bonu u septembru 2023.

Sve prezentacije sa webinara možete naći ovde:

Webinar je organizovan u okviru projekta „SAICM  Beyond 2020: Building NGOs capacity on preventive chemicals policies in Europe and beyond“, koji finansijski podržava Savezno ministarstvo za životnu sredinu, očuvanje prirode, nuklearnu bezbednost i zaštitu potrošača Nemačke. Donator nije odgovoran za sadržaj projektnih aktivnosti. Projekat realizuje organizacija HejSupport zajedno sa nekoliko organizacija civilnog sektora, među kojima je i ALHem iz Srbije.

Objavjeno od sandra