Zelene javne nabavke su jedan instrumenat koji može značajno da doprinese ostvarivanju Zelene agende Srbije, pre svega efikasnijim korišćenjem prirodnih resursa, podsticanjem inovacija i poslovanja po principima cirkularne ekonomije.

Organizacija ALHem je juče 7. juna 2021. organizovala okrugli sto “Kako pokrenuti primenu zelenih javnih nabavki u Srbiji?” sa ciljem da se identifikuju izazovi u primeni zelenih javnih nabavki iz ugla privrede i potencijalnih ponuđača, kao i planovi državne uprave za primenu zelenih kriterijuma.  

Predstavljeni su osnovni elementi zelenih javnih nabavki, veza između njih i cirkularne ekonomije, eko znaka, kao i iskustva i primeri dobre prakse iz Republike Slovenije.

Jasminka Ranđelović, programska koordinatorka ALHema napomenula je da ova organizacija sprovodi niz aktivnosti  u cilju promocije ekoloških kriterijuma u nabavkama: “Ekološke kriterijume za 20 grupa proizvoda, usluga i radova pripremila je Evropska unija, a ALHem je preveo i uskladio ove kriterijume sa našim propisima za nekoliko usluga odnosno proizvoda, a to su: kriterijumi za papir, nameštaj, računare, sredstva za čišćenje u zatvorenim prostorima i javnim površinama, boje i lakove i usluge čišćenja. Ovi kriterijumi su deo ALHem-ovog Vodiča kroz kriterijume za zelene javne nabavke koji su dostupni na našoj veb stranici. Naš sledeći korak je izrada Programa obuke za zelene javne nabavke koja će biti namenjena naručiocima i ponuđačima, kao i svim zainteresovanim licima koji žele da unaprede svoje postupke nabavke, a u okviru koje ćemo predstaviti osam modula Evropske komisije, pojednostavljena i prilagođena našim nacionalnim propisima.”

Gosti okruglog stola, predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Republike Slovenije,Tatjana Orhini Valjavec i Matej Cerovšek predstavili su slovenački model, primere dobre prakse kao i glavne izazove uvođenja zelenih javnih nabavki u Sloveniji. Slovenija je retka zemlja EU koja je uvela ekološke kriterijume kao pravno obavezujuće pri sprovođenju postupaka javnih nabavki još 2012. godine za 20 grupa proizvoda, usluga i radova.

Valentina Mart, iz ALHem-a je predstavila ekološke kriterijume za nabavku nameštaja, kao i nekoliko modela evropskih zemalja za uspostavljanje strukture za primenu zelenih javnih nabavki koji su se pokazali uspešnim u praksi.

U drugom delu događaja održana je panel diskusija u kojoj su učestvovali predstavnice Ministarstva zaštite životne sredine, Privredne komore Srbije i organizacije ALHem na kojoj su predstavile svoje viđenje procesa i modela za primenu zelenih kriterijuma u javnim nabavkama iz različitih uglova.

Predstavnica Ministarstva zaštite životne sredine, Aleksandra Vučinić, obavestila je prisutne da je u okviru Ex ante analize koja je rađena u Srbiji kao priprema za procenu potreba izrade Programa cirkularne ekonomije obrađeno osam tema, među kojima su se našle i zelene javne nabavke. Ovaj dokument pruža preporuke za naredni period u smislu promocije i povećanja broja zelenih javnih nabavki u Srbiji. Ona je dodala i da je u 2019. godini na javne nabavka utrošeno oko 440 mlrd dinara, što znači da kada bi i mali procenat od toga bio izdvojen za zelene nabavke to bi imalo značajan pozitivan uticaj  na zeleno tržište u Srbiji.

Privredna komora Srbije u narednom periodu planira aktivnosti koje će uključiti promociju zelenih javnih nabavki, a pogotovo proceduralni deo koji je u skladu sa novim Zakonom, navela je Marija Marković iz Privredne komore Srbije. Ona je posebno istakla značaj istraživanja tržišta pre pokretanja postupka nabavke. Ovakva istraživanja služe ne samo da se sazna okvirna vrednost proizvoda, već se može doći do značajnih informacija o samom tržištu “zelenih” proizvoda i usluga koja su od velike pomoći prilikom sprovođenja postupka nabavke sa ekološkim kriterijumima.

Jasminka Ranđelović iz ALHem-a je naglasila važnost definisanja prioritetnih grupa proizvoda i usluga za uključivanje ekoloških kriterijuma u postupke javnih nabavki u Srbiji, određivanja strateškog cilja za svaku prioritetnu grupu/uslugu, kao i uspostavljanje jasnog institucionalnog okvira.

Na kraju skupa, zaključeno je da je uvođenje ekoloških kriterijuma proces koji zahteva međusektorski rad, vreme, uključivanje stručnjaka različitih profila, naročito pri definisanju tehničkih specifikacija. Suštinsko razumevanje ekoloških kriterijuma neophodno je za verifikaciju i praćenje sprovođenja ugovora, pogotovo u vreme kada sve češće govorimo o “greenwashing”-u i zelenom marketingu, odnosno praksama zloupotrebe oglašavanja u cilju promocije održivih proizvoda koji to zapravo nisu. 

Ovom skupu sa preko 50 učesnika prisustvovali su predstavnici državnih organa, gradskih i opštinskih uprava, Privredne komore Srbije, organizacija civilnog sektora i akademski sektor. I za kraj, verujemo da brojnost učesnika i njihovo interesovanje pokazuju da u Srbiji postoji zainteresovanost da se ozbiljno pristupi uspostavljanju strukture za primenu zelenih javnih nabavki koje će doprineti smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje građana Srbije.

PREZENTACIJE SA SKUPA
VIRTUELNA BAZA ZNANJA O ZELENIM JAVNIM NABAVKAMA
ISKUSTVA U PRIMENI ZELENIH JAVNIH NABAVKI U SLOVENIJI
ZELENE JAVNE NABAVKE – MOGUĆNOSTI, ŠANSE I KRITERIJUMI ZA PRIMENU U SRBIJI


Događaj je realizovan u okviru projekta „Virtuelna baza znanja o zelenim javnim nabavkama u Srbiji“ koji  sprovodi ALHem uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekat nemačkog Maršal Fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Objavjeno od valentina