28 априла, 2017 Vesti Нема коментара

Kurs kontinuirane medicinske edukacije na temu endokrinih disruptora (EDC) i reproduktivnog zdravlja, održan je u 19. aprila u Beogradu, u organizaciji Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”. Ovaj edukativni program, koji je imao i podršku Svetske zdravstvene organizacije, bio je fokusiran na detaljnjije predstavljanje endokrinih disruptora (EDC), sa ciljem ukazivanja njihovog uticaja na reproduktivno zdravlje.

S obzirom na prepoznat rad ALHem-a u podizanju svesti javnosti o uticaju koje EDC mogu imati po zdravlje ljudi, uključujući i stručnu javnost, kao i u praćenju regulative koja se odnosi na EDCs, ALHem je pozvan da u svojstvu predavača učesvuje na ovoj edukaciji. Tom prilikom, Jasminka Randjelović, projektni koordinator ALHem-a, održala je predavanje pod nazivom „Regulatorni aspekt kao mehanizam kontrole endokrinih disruptora u EU i Srbiji”, gde je prisutne upoznala sa regulatornim aspektom kao mehanizmom kontrole EDC u Evropskoj uniji i u Republici Srbiji.

Naime, Zakon o hemikalijama RS koji je donet 2009. godine u najvećoj meri je harmonizovan sa evropskim propisima i REACH uredbom (uredba iz 2006. godine koja se odnosi na industrijske hemikalije i hemikalije za opštu upotrebu). Usklađivanje sa evropskim propisima doprinosi bezbednijem tržištu hemikalija, s obzirom da EU ima najviši nivo zaštite stanovništva u odnosu na ceo svet, kada su u pitanju donošenje i implementacija propisa. EDC su pokriveni još i Uredbom o sredstvima za zaštitu bilja (2009), Uredbom o biocidnim proizvodima (2012) i Okvirnom direktivom o vodama (2000).

corrIMG_0446

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa i studijama i istraživanjima koja nesumnjivo ukazuju na činjenicu da su nagle promene u učestalosti oboljenja i porast ukupnog opterećenja reproduktivnim oboljenjima više posledica izlaganja faktorima spoljašnje sredine (usled promene njihove koncentracije), nego posledica genetskih promena za koje je potreban duži vremenski period. Predstavljeni su mehanizmi uticaja EDC i njihovi efekti na metabolizam žena u fertilnom dobu i pojašnjeno kako isti mogu da utiču na pojavu dijabetesa, gojaznosti, simptoma PCOS i dr
Skup je pokazao zainteresovanost za iniciranje zajedničkih akcija, saradnje i umrežavanja, aktivnijeg uključivanja u podizanje svesti o EDC, kako bi se doprinelo boljem stanju zdravlja opšte populacije u Srbiji, a naročito osetljivih grupa, kao što su trudnice i deca u ranom detinjstvu i periodu adolescencije).

Zaključeno je da glavni načini delovanja u ciju smanjenja štetnih uticaja EDC na zdravlje ljudi i životnu sredinu treba da idu u pravcu poboljšanja informisanja i edukacije o opasnostima od hemikalija, mogućim rizicima, bezbednijim alternativama, poboljšanju zakonske regulative i humanom biomonitoringu. Ukoliko se ne budu preduzele konkretne mere na smanjivanju izloženosti EDC, dovodi se u pitanje dalji razvoj društva.

vaj događaj okupio je preko 70 učesnika zdrastvenog sektora. Učesnici su bili uglavnom lekari preventivnih grana medicine, specijalisti higijene, epidemiologije i socijalne medicine, zatim ginekolozi, radiolozi, endokrinolozi, pedijatri, mikrobiolozi, lekari opšte prakse. Pored doktora medicine, edukaciji su se priključili i farmaceuti i biohemičari Instituta za javno zdravlje Srbije, Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Zavoda za javno zdravlje Požarevac, Zavoda za javno zdravlje Čačak, Vojno medicinske akademije (VMA), KBC Srbije, KBC Zemun, dve privatne zdravstvene ustanove, Medicinskog fakulteta, kao i Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

 
Kurs je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije (evidencioni broj akreditacije A-1-525/17).


Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” i organizacija civilnog društva “ALHem” su tokom 2016. godine postali punopravni članovi HEAL-a;  učestvuju u stručnim usavršavanjima, sastancima radnih grupa, redovnim godišnjim sastancima, deluje se sinergetski, pa je tako i ova edukacija namenjena zdravstvenom sektoru istakla zajednički doprinos temi endokrinih disruptora, kojoj i HEAL i Svetska zdravstvena organizacija sa razlogom pridaju veliki značaj.

Objavjeno od sandra