12 септембра, 2022 Vesti Нема коментара

Konzorcijum međunarodnih i evropskih nevladinih organizacija (HEJSupport, SSNC, EEB i ostalih organizacija među kojima je i ALHem) koji radi na pitanjima od značaja koja izazivaju zabrinutost u okviru SAICM Beyond 2020 procesa, učestvovala je na četvrtom sastanku međusesijskog procesa (IP4), koji je održan u Bukureštu, od 29. avgusta do 2.septembra 2022.

Organizacija HEJSupport govoreći u ime ovog konzorcijuma je u uvodnom obraćanju naglasila da bi instrument SAICM-Beyond 2020 u cilju smanjenja i eliminisanja rizika od toksičnih hemikalija i otpada prvenstveno trebalo da se fokusira na implementaciju Agende 2030 i postizanje ciljeva SDG-a prioritizacijom ključnih mera putem dobrovoljnog pristupa, ali ukoliko je potrebno i obavezujućim mehanizmima. Pored toga je naglašeno da bi novi instrument trebalo da uključi snažnu podršku rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima, posebno pravu na zdravu životnu sredinu koje je usvojila Generalna skupština UN u julu 2022. godine i da uključuje principe predostrožnosti i pravo na znanje.

Dokument koje su pripremile i podržale više od 20 nevladinih organizacija i koji je dostavljen SAICM Sekretarijatu pre IP4 sastanka naglašava da bi instrument SAICM Beyond 2020 trebalo da se fokusira na ključne prioritete, uključujući ograničavanje i eventualno eliminisanje proizvodnje i upotrebe štetnih hemikalija; razvoj i korišćenje bezbednijih alternativa, ukjlučujući i one koje nisu hemikalije; eliminisanje proizvodnje i upotrebe veoma opasnih pesticida; minimizaciju otpada i pravilno upravljanje sa fokusom na cirkularnu ekonomiju bez štetnih hemikalija, i dr.

Tokom pregovora, delegati IP4 razgovarali su o viziji i obimu instrumenta SAICM Beyond 2020; strateškim opštim i specifičnim ciljevima; mehanizmima implementacije, uključujući pitanja od značaja koja izazivaju zabrinutost; i razmatranja finansijskih mehanizama.

U cilju olakšavanja procesa pregovora, SAICM Sekretarijat je pripremio dokument  u formi Uporedne tabele koja sadrži tri kolone: u prvoj se nalazi SAICM Overarching Policy Document, u drugoj kompilacija preporuka koje su razvijene u toku prethodnog perioda, a u trećoj rezultati rada 4 virtuelnih radnih grupa koje su bile aktivne u toku pandemije. Dokument se nalazi na sledećem linku: a table comparing the SAICM Overarching Policy Strategy, SAICM/IP.4/2/Rev.1 “Compilation of recommendations regarding the Strategic Approach and the sound management of chemicals and waste beyond 2020” and the Outcomes of the Virtual Working Groups .

Konzorcijum gore pomenutih nevladinih organizacije se zalažu da instrument treba da ima merljive ciljeve, indikatore i ključne tačke, i da obezbedi jasne veze za minimiziranje i eliminisanje rizika povezanih sa hemikalijama i otpadom. Trebalo bi dati prioritet proceni rizika toksičnih supstanci i otpada na ranjive populacije i na osnovu toga razviti i primeniti adekvatne mere za njegovo smanjenje.

Uporedna tabela uključuje i listu novih predloženih specifičnih ciljeva u okviru strateških ciljeva koji se nalaze u Aneksu B dokumenta. Mnogi od ovih ciljeva su već sadržani u pomenutoj Uporednoj tabeli i fokusirani su na konkretne aktivnosti smanjenja rizika i ključne aspekte kojima treba dati prioritet, uključujući transparentnost informacija o hemikalijama od globalnog značaja.

Predloge nekih od ciljeva predloženih od strane NVO podržali su delegati pojedinih država, uključujući EU. Na primer, nevladine organizacije i Evropska komisija složile su se oko ideje da budu dva odvojena cilja u okviru Strateškog cilja B o razmeni informacija o hemikalijama u lancu snabdevanja. Jedan cilj se bavi implementacijom GHS-a; a drugi se odnosi na dostupnost informacija o hemikalijama u materijalima i proizvodima.

Pored toga, NVO su uspele da dodaju specifični cilj u okviru Strateškog cilja D o bezbednijim alternativama i inovativnim i održivim rešenjima koji su fokusirani na politiku i programe za povećanje podrške alternativama koje nisu nužno hemikalije, uključujući agroekologiju kao zamenu za hemikalije koje izazivaju zabrinutost na globalnom nivou, uključujući i veoma toksične pesticide.

Rodna ravnopravnost i prepoznavanje žena kao nosilaca promena pojavili su se u Poglavlju o principima i pristupima u jedinstvenom konsolidovanom dokumentu koji sumira ključne tačke diskusije na IP4. Delegati su odlučili da uključe rodna pitanja uglavnom zbog upornih predloga NVO tokom pregovora.

Štaviše, intervencije NVO na angažovanju zainteresovanih strana i važnosti prepoznavanja uticaja toksičnih hemikalija i otpada na ranjive populacije dale su značajne rezultate. U tim intervencijama, istaknuto je da ranjive grupe treba da budu uključene u proces donošenja odluka u svim fazama životnog ciklusa hemikalija, uključujući procenu izvora zagađenja, bezbednost na radnom mestu, prelazak na bezbednije alternative i sprovođenje novih inicijativa. Kao rezultat diskusije, potreba da se uzmu u obzir ranjive i rizične populacije (naročito žene, deca, mladi i radnici) uvrštena je kao dodatak Poglavlju o podnošenju informacija za nominovanje pitanja od značaja koja izazivaju zabrinutost u okviru jedinstvenog konsolidovanog dokumenta.

Konačno, učesnici IP4 odlučili su da zadrže kriterijume koje su razvile nevladine organizacije  za procenu efikasnosti rešavanja pitanja SAICM-a od značaja koja izazivaju zabrinutost za razmatranje na petoj sednici Međunarodne konferencije za upravljanje hemikalijama (ICCM5). Skup kriterijuma je predstavljen učesnicima IP3 2019. godine i postavljen na IP4 veb stranicu SAICM_IP.4_2_Rev.1_Add.3_Outcome of VWG 3 Issues of concern.docx (live.com). Predloženi kriterijumi će pomoći da se razume da li je rešavanje pitanja koji izazivaju zabrinutost dovoljno efikasno ili je potrebno uspostaviti obavezujuće mehanizme kako bi se obezbedila bolja implementacija povezanih aktivnosti. Na IP4, delegati su se složili da će ICCM5 odlučiti da li ovi predloženi kriterijumi dopunjuju indikatore koje je razvio IOMC (Međuorganizacijski program za pravilno upravljanje hemikalijama).

Na kraju ovog sastanka dogovoreno je da se nastavljaju pregovori oko teksta instrumenta SAICM Beyond 2020 sa namerom da se na ICCM5 usvoji završni dokument. Uključivanje javnosti je ključan za uspeh rada na ovom instrumentu koji bi trebalo da postane nova globalna strategija o pravilnom upravljanju hemikalijama i otpadom u narednom periodu.

Više o postignutim rezultatima na IP4 sastanku može se naći na zvaničnom sajtu SAICM SAICM_IP.4_2_Rev.1_Compilation of recommendations for ICCM5 co-chair .pdf, kao i na veb stranici organizacije HejSupport sa kojom ALHem ima uspostavljenu saradnju u okviru projekta „SAICM  Beyond 2020: Building NGOs capacity on preventive chemicals policies in Europe and beyond“.

Objavjeno od valentina