2 децембра, 2015 Vesti Нема коментара

Evropski biro za životnu sredinu (European Environmental Bureau -EEB) je nezavisna, neprofitna, međunarodna krovna asocijacija sa sedištem u Briselu, sastavljena od organizacija civilnog društva iz evropskih zemalja koje se bave zaštitom i očuvanjem životne sredine.

Osnovni principi ove asocijacije su održivi razvoj, ekološka pravda, globalna jednakost, otvorenost, participativna demokratija, principi prevencije, predostrožnosti i podržavanje načela da zagađivač plaća.

Vizija EEB-a je:

Čista i zdrava životna sredina u kojoj je napredak i mir obezbeđen za sve sadašnje i buduće generacije
Odgovorno društvo koje poštuje ograničeni kapacitet planete i čuva ga za buduće generacije, uključujući i bogat biodiverzitet

Efektivna ekološka politika i održivi razvoj imaju prioritet nad kratkoročnim ciljevima koji služe samo sadašnjoj generaciji ili određenim delovima društva.

U okviru Evropskog biroa postoji radna grupa za hemikalije koja se bavi pitanjima koji su u vezi sa politikom hemikalija Evropske Unije, i to uglavnom REACH uredbom (registracija, procena, autorizacija i ograničavanje upotrebe hemijskih supstanci). Čine je članovi EEB-a, organizacije civilnog društva, koji su zainteresovani za politiku hemikalija u državama članicama EU ili na međunarodnom nivou, koji razmenjuju naučna dostignuća i primere dobre i loše prakse.

 Glavne teme kojima se bavi ova grupa su:

  • REACH i drugi EU propisi (RoHS, Direktiva o igračkama, Pesticidi…)
  • Zagađenje
  • Zdravlje i bezbednost
  • Supstance ili grupe supstanci koje izazivaju zabrinutost, kao što su PBT, EDCs, POPs…
  • Koktel efekat
  • Zamena opasnih supstanci
  • Trgovinski sporazum između Evropske Unije i Sjedinjenih Američkih Država
  • Životna sredina bez štetnih hemikalija
  • Projekti i aktivnosti članova EEB

Radna grupa za hemikalije u okviru EEB sastaje se jednom ili dva puta godišnje. ALHem je po prvi put prisustvovao sastanku radne grupe koji se održao krajem novembra u Briselu gde je prestavio svoj rad i navaio strateške pravce u kojima planira da deluje.

Objavjeno od sandra