ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Projekti

Home » » Projekti

Cilj projekta:

Važeći propis u Srbiji koji se odnosi na zabranu/ograničenje opasnih supstanci u električnoj I elektronskoj opremi potiče još iz 2010. godine i nije usaglašen sa EU direktivom…

Saznaj Više

Mladi za zdravu Srbiju

Cilj projekta je aktivnije uključivanje mladih u zagovaračke procese i unapređenje dijaloga i saradnje sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama, kako bi se doprinelo povećanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka, posebno…

Saznaj Više

Cilj projekta

Cilj projekta je podrška ALHemu za zagovaračku aktivnost u cilju daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework)….

Saznaj Više

Virtuelna Baza znanja za zelene javne nabavke u Srbiji

Cilj projekta:

Projektom je predviđeno da ALHem razvije i učini javno dostupnom virtuelnu Bazu znanja o zelenim javnim nabavkama (GPP Virtual Knowledge Centre-GPP VKC) u Srbiji koja će pružiti besplatne, relevantne i…

Saznaj Više

Cilj projekta:

Projekat ima za cilj pokrenje inicijative od strane civilnog sektora u Srbiji pred nadležnim državnim organom za ubzano donošenje zabrane/ograničenja ftalata u proizvodima, odnosno preuzimanje Uredbe EU 2018/2005 u domaće…

Saznaj Više

Cilj projekta je da doprinese razvoju i promociji zelenih javnih nabavki u Srbiji jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kao i potencijalnih naručioca i ponuđača o prednostima i koristima uključivanja zelenih kriterijuma u…

Saznaj Više

Opšti cilj projekta je pokretanje i promovisanje  supstitucije (zamene) supstanci koje izazivaju zabrinutost – SVHC u proizvodima bezbednijim alternativama povećanjem tražnje za proizvodima bez SVHC na tržištu i podrška industriji za identifikaciju…

Saznaj Više

Ovim projektom će se proširiti svest o pravu na informaciju o prisustvu hemikalija u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece, uključujući i uticaj na zdravlje i životnu sredinu proizvodnje, uvoza, potrošnje…

Saznaj Više

Ovim projektom će se ojačati sposobnost organizacije ALHem da komunicira sa građanima i javnim organima vlastima, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske…

Saznaj Više

ALHem je u avgustu otpočeo implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“.

Cilj projekta je dalja izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje između…

Saznaj Više
Strana 1 od 2 12