ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Piktogrami

Home » » Piktogrami


Piktogram o opasnost je slika na etiketi koja sadrži simbol upozorenja i posebne boje da bi pružila informacije o štetnosti supstanca ili smeša, odnosno kako te hemikalije mogu uticati na naše zdravlje ili životnu sredinu. Uredba CLP je uvela novi sistem za klasifikaciju i obeležavanje opasnih hemikalija u Evropskoj uniji i ona je pruzeta i u Srbiji. Piktogrami su se takođe promenili i sada su u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom Ujedinjenih nacija.

Novi piktogrami su u obliku crvenog dijamanta sa belom pozadinom, i oni će u potpunosti zameniti stare narandžaste kvadratne simbole koji su se primenjivali u prethodnim propisima. Od 1. decembra 2010. godine, neke supstance i smeše su već označena u skladu sa novim zakonima, ali stari piktogrami i dalje mogu biti na tržištu do 1. juna 2017. godine. Do tada, možete naći deterdžente, ulja za lampe ili druge proizvode označene ili narandžastim ili belim piktogramima u vašoj lokalnoj samoposluzi ili na policama vašeg lokalnog prodavca boja i lakova.


GASOVI POD PRITISKOM
Piktogram opasnosti: Cilindar za gas

 

Šta ovaj simbol znači?
Sadrži gas pod pritiskom; može da ekpslodira ako se izlaže toploti. Sadrži rashlađeni tečni gas, može da izazove promrzline.

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol: Gasovi u bocama

Primeri obaveštenja o predostrožnosti
Zaštititi od sunčeve svetlosti.Nositi rukavice koje štite od hladnoće/ zaštitu za lice/ zaštitu za oči.

Hitno potražiti medicinski savet/ mišljenje.

Simbol koji će zameniti?
U prethodnom sistemu za klasifikaciji nije postojao piktogram opasnosti koji ukazuje na istu opasnost


EKSPLOZIVNO
Piktogram opasnosti: Bomba koja eksplodira


 

 

 


Šta ovaj simbol znači?

Nestabilan eksploziv
Eksploziv; opasnost od masovne eksplozije
Eksploziv, opasnost od izbacivanja projektila
Eksploziv, opasnost od požara, udarnog talasa ili izbacivanja projektila

Opasnost od požara ili izbacivanja projektila

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol

Vatromet, municija


Primeri obaveštenja o predostrožnosti

Pribaviti potrebna upustva upotrebe.
Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti.

Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. – Zabranjeno pušenje. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Rizik od eksplozije u slučaju požara.

Simbol koji će zameniti?

 

OKSIDUJUĆE
Piktogram opasnost: Plamen oko kruga

 

Šta ovaj simbol znači?
Može da pospeši požar, oksidujuće sredstvo; Može da izazove požar ili eksploziju.

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol: Izbeljivač, kiseonik za medicinske svrhe

Primeri obaveštenja o predostrožnosti
Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. – Zabranjeno pušenje.
Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
Hitno isprati kontaminiranu odeću i kožu sa dosta vode pre skidanja odeće.


Simbol koji će zameniti?
KOROZIVNO
Piktogram opasnosti: Korozija

 

Šta ovaj simbol znači?

Može biti korozivno za metale

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol
Sredstva za otpušavanje cevi, sirćetna kiselina, hlorovodonična kiselina, amonijak

Primeri obaveštenja o predostrožnosti
Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.

Oprati …detaljno nakon rukovanja.

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
Skladištiti pod ključem.
Čuvati samo u originalnoj ambalaži.


Simbol koji će zameniti?

flammable_oldflammable_old

 

 
OPASNOST PO ZDRAVLJE
Piktogram opasnost: Znak uzvika

 

 

Šta ovaj simbol znači?
Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
Može da izazove pospanost i nesvesticu.
Može da izazove alergijske reakcije na koži.
Dovodi do jake iritacije oka.
Izaziva iritaciju kože.
Štetno ako se proguta.
Štetno u kontaktu sa kožom.
Štetno ako se udiše.
Šteti javnom zdravlju i životnoj sredini tako što razara ozon u gornjoj atmosferi.

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol: 
Detergenti za pranje, tečnost za pranje toaleta, rashladne tečnosti


Primeri obaveštenja o predostrožnosti
Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja.
Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara,. ukoliko se ne osećate dobro.
Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.


Simbol koji će zameniti?


AKUTNO TOKSIČNO
Piktogram opasnosti: Lobanja i ukrštene kosti

 

Šta ovaj simbol znači?
Smrtonosno ako se proguta

Smrtonosno u kontaktu sa kožom
Smrtonosno ako se udiše
Toksično ako se proguta
Toksično u kontaktu sa kožom
Toksično ako se udiše

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol

Pesticidi, biocidi, metanol

Primeri obaveštenja o predostrožnosti

Oprati …detaljno nakon rukovanja.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
Isprati usta.

 

Skladištiti u zatvorenoj ambalaži.
Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.
Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
AKO DOSPE NA KOŽU: Pažljivo oprati sa puno sapuna i vode.
Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću.
Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.
Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.
Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
U slučaju neadekvatne ventilacije nositi opremu za zaštitu respiratornih organa.
AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
Skladištiti pod ključem.

 


Simbol koji će zameniti?

flammable_oldflammable_old

 

 
OZBILJNA OPASNOST PO ZDRAVLJE LJUDI
Piktogram opasnost: opasnost po zdravlje ljudi

 

 

Šta ovaj simbol znači?

Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva
Dovodi do oštećenja organa
Može da dovede do oštećenja organa
Može štetno da utiče na plodnost ili na plod
Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod
Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma
Može da dovede do genetskih defekata
Sumnja se da može dovesti do genetskih defekata
Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol: 

Terpentin, benzin, ulja za lampe

Primeri obaveštenja o predostrožnosti
AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
Ne izazivati povraćanje.
Skladištiti pod ključem.
Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.
Oprati …detaljno nakon rukovanja.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
Potražiti medicinski savet/ mišljenje, ako se ne osećate dobro.
Ako dođe do izlaganja: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.
Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti.
Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu.
Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja.
U slučaju neadekvatne ventilacije nositi opremu za zaštitu respiratornih organa.
AKO SE UDIŠE: Ukoliko je disanje otežano, izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.


Simbol koji će zameniti?


OPASNOST PO ŽIVOTNU SREDINU
Piktogram opasnosti: Životna sredina

 

Šta ovaj simbol znači?
Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Primer gde mogu pronaći ovaj simbol

Pesticidi, biocidi, benzin, terpentin

Primeri obaveštenja o predostrožnosti

Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu
Sakupiti prosuti sadržaj

Simbol koji će zameniti?

flammable_old

 

 
ZAPALJIVO
Piktogram opasnost: Plamen oko kruga

 

 

Šta ovaj simbol znači?

Može da pospeši požar, oksidujuće sredstvo

Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo


Primer gde mogu pronaći ovaj simbol: 

Izbeljivač, kiseonik za medicinske svrhe

Primeri obaveštenja o predostrožnosti

Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. – Zabranjeno pušenje.
Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

Hitno isprati kontaminiranu odeću i kožu sa dosta vode pre skidanja odeće.


Simbol koji će zameniti?