ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Uslovi korišćenja

Home » Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja AskREACH aplikacije za mobilne uređaje i web aplikaciju


Ovi uslovi regulišu korišćenje aplikacije Scan4Chem koja je razvijena u okviru projekta EU LIFE AskREACH( LIFE16 GIE/DE/000738) a koju pruža regionalni provajder u Republici Srbiji, Alternativa za bezbednije hemikalije –ALHem, u daljem tekstu "provajder".

Osobama ispod 16 godina starosti nije dozvoljeno korišćenje aplikacije i/ili unošenje ličnih podataka. Roditeljima i starateljima nije dozvoljeno da se, u ime dece mlađe od 16 godina saglase, sa ovim uslovima ili da se registruju za usluge.

Ovi uslovi korišćenja su pravno obavezujući. Korišćenjem usluga ove aplikacije smatra se da prihvatate uslove korišćenja.

Uslovi korišćenja sadrže odredbe navedene u daljem tekstu, kao i odredbe iz Izjave o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko se bilo koja od ovih odredbi izmeni, bićete obavešteni o tome. U tom slučaju, možete da odaberete da ne prihvatite nove odredbe, ali to podrazumeva da više nećete moći da koristite aplikaciju. Ukoliko koristite aplikaciju nakon što su izvršene bilo kakve izmene odredbi, to znači da ste se saglasili sa novim odredbama.

Ovu aplikaciju možete koristiti kako biste dobili informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost (SVHC, eng. Substances of Very High Concern) u proizvodima široke potrošnje. Molimo Vas da pogledate stranicu sa najčešće postavljenim pitanjima (FAQ) u aplikaciji kako biste se upoznali sa definicijom SVHC supstanci, pravima potrošača na informacije o ovim supstancama i obimom ovih prava.
Upotreba aplikacije Scan4Chem je besplatna. Pribavljanje adrese kompanije i slanje zahteva se obavlja preko interneta i povlače varijabilni broj kB (u zavisnosti od broja slika koje korisnik priloži). Molimo Vas da imate u vidu da zahtevi poslati preko interneta mogu sa sobom povlačiti troškove povezivanja na internet. Informacije o SVHC mogu se pribaviti na različite načine:

  1. U istom trenutku, preko Evropske baze podataka koja je povezana sa aplikacijom (pod uslovom da je snabdevač proizvoda prethodno uneo informacije u ovu bazu podataka)
  2. Slanjem zahteva snabdevaču proizvoda i prijemom njegovog odgovora.


U oba slučaja se morate složiti sa uslovima korišćenja. Samo u drugom slučaju morate da unesete svoje ime, adresu elektronske pošte i zemlju u kojoj živite. Nakon toga ćemo Vam poslati e-mejl i tražiti da potvrdite adresu elektronske pošte.

Ukoliko imate pitanja, komentara ili nedoumica u pogledu ovih uslova korišćenja ili usluga, molimo Vas da se obratite provajderu na elektronsku adresu askreach@alhem.rs

 

Šta treba da imate u vidu kada unosite informacije u ovu aplikaciju?

 

Ukoliko skenirate ili unesete proizvod koji još nije u bazi podataka našeg sistema, možete da unesete naziv i brend proizvoda i da postavite fotografiju ovog proizvoda u bazu podataka. Ove informacije se zatim označavaju kao informacije prikupljene od šire javnosti i prikazuju drugim korisnicima aplikacije tako da i oni mogu da identifikuju proizvode koji su upravo skenirani. Takođe, možete da unesete adresu elektronske pošte snabdevača proizvoda, ukoliko ne postoji adresa elektronske pošte u našem spisku adresa. Ove adrese elektronske pošte se proveravaju i, ukoliko su ispravne, unose se u naš adresar tako da drugi korisnici aplikacije mogu da ih odaberu za svoje zahteve. Uz to, možete da dodate komentar na zahtev koji se šalje snabdevaču proizvoda.

Vi garantujete i slažete se da ne unosite ili ne postavljate sadržaj koji krši važeće zakone, uključujući i prava drugih strana. Sadržaji ne smeju da budu štetni, prevarni, da dovode u zabludu, da budu preteći, da zlostavljaju, narušavaju ugled, da budu vulgarni ili na bilo koji drugi način neprimereni. Fotografije mogu isključivo da prikazuju dati proizvod široke potrošnje, a ne lica ljudi, registarske tablice vozila, proizvode koji mogu da ukazuju u kojoj prodavnici je snimljena fotografija itd. Bilo kakvim kršenjem bilo koje od ovih odredbi gubite pravo na upotrebu ili pristup aplikaciji.

Korisnik prenosi na provajdera prostorno i vremenski neograničeno, neopozivo, neekskluzivno pravo, bez naknade, koje se može preneti na treće strane, da koristi sadržaj koji je uneo u sistem. Provajder ima prava da koristi, menja i eksploatiše sadržaj u bilo kom trenutku. To naročito uključuje pravo na umnožavanje, pravo na distribuciju i pravo na javno prikazivanje, naročito pravo na javnu dostupnost. Korisnik se odriče autorskih prava. Ova odredba ne utiče na pravo korisnika da trećim stranama da pravo na sadržaj, pod određenim modelima licenciranja.

Konačno, prihvatate i saglasni ste da ćemo možda morati da unesemo izmene u Vaše korisničke priloge kako bismo ih prilagodili i adaptirali tehničkim zahtevima mreža za povezivanje uređaja, usluga ili medija prilikom sprovođenja neophodnih tehničkih koraka kojima se obezbeđuju usluge za naše korisnike (uključujući i Vas), a prethodno navedena dozvola uključuje i pravo da to i učinimo.


Takođe zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj sa aplikacije u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga (uključujući, ali se ne ograničavajući na situaciju u kojoj neko tvrdi da sadržaj koji ste postavili krši ove uslove), samo na osnovu naše diskrecione odluke i bez najave.


Prilikom kreiranja sopstvenog sadržaja, korisnik se obavezuje da će primenjivati sve relevantne zakone (npr. krivični zakonik, zakon o zaštiti konkurencije, zakon o mladima) te da neće kršiti prava trećih strana (npr. naziv, zaštićeni znaci, autorska prava i prava na zaštitu podataka).

 

Dalje obaveze korisnika

 

Korisnik se mora suzdržati od bilo koje aktivnosti za koju je verovatno da bi ometala i(li) preopteretila rad servisa ili tehničke infrastrukture koja stoji iza njega.

Ukoliko upotreba aplikacije ili njena funkcionalnost bude narušena, korisnik će bez odlaganja obavestiti provajdera o tom ometanju. Isto će važiti i ukoliko korisnik dobije informacije o sadržaju koje su objavile treće strane, a koji očigledno krši važeće zakonske propise ili prava trećih strana.

Ko je odgovoran za informacije koje postavljaju/prenose treće strane?

 

Bilo kakve informacije ili sadržaj koji snabdevači proizvoda ili korisnici aplikacije objave ili prenesu putem naših usluga su isključiva odgovornost lica od kojeg potiče navedeni sadržaj. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost za ispravnost informacija koje daju snabdevači proizvoda. Bilo kakva eventualna mišljenja koja bi mogla biti izražena u odgovorima snabdevača ne odražavaju nužno naše mišljenje.

Vi pristupate informacijama i sadržaju na sopstveni rizik i mi ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili nedostatke takvih informacija ili sadržaja, niti za bilo kakvu štetu ili gubitke koje biste vi mogli da pretrpite u vezi s njima. Mi ne možemo da kontrolišemo, i nemamo nikakvu obavezu da preduzmemo bilo kakvu radnju koja bi se odnosila na način na koji tumačite i koristite sadržaj ili na radnje koje preduzmete nakon što ste izloženi sadržaju, te nas Vi ovim putem eksplicitno oslobađate bilo kakve odgovornosti za primanje ili neprihvatanje sadržaja preko aplikacije. Mi ne možemo da garantujemo identitet svih korisnika sa kojima ostvarujete interakcije u toku korišćenja aplikacije i ne snosimo odgovornost za to koji korisnici imaju pristup uslugama.

Šta se dešava ukoliko više ne želim da koristim aplikaciju?

 

Možete da obrišete aplikaciju sa svog mobilnog telefona u bilo kom trenutku. Molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti i licence koje su navedene iznad, kako biste saznali više o tome kako postupamo sa informacijama koje ste nam obezbedili i kada prestanete da koristite naše usluge. Takođe, mi možemo da Vam ukinemo korišćenje aplikacije (ili suspendujemo vaš pristup aplikaciji) iz bilo kog razloga, na osnovu naše diskrecione odluke, uključujući i Vaše kršenje ovih uslova korišćenja. Mi imamo isključivo pravo da odlučimo da li ste prekršili neka od ograničenja navedena u ovim uslovima.

Odgovornost

 

Provajder ne daje nikakve garancije u pogledu dostupnosti, pouzdanosti, funkcionalnosti ili prikladnosti aplikacije sa Vašim potrebama.

Odgovornost, u smislu odgovornosti propisane zakonom kojim se reguliše odgovornost za proizvode, za namere, krajnji nemar, štetu po život, telo ili zdravlje, usled pretpostavljene garancije kvaliteta, prevarnog sakrivanja defekta ili kršenja ključnih ugovornih obaveza, je u potpunosti isključena. Značajne ugovorne obaveze su one o čijem ispunjenju zavisi samo izvršenje ugovora, i na usklađenost s kojima se ugovorne strane mogu regularno osloniti. Nadoknada za kršenje bitnih ugovornih obaveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovore, osim ukoliko je reč o namernoj šteti ili krajnjem nemaru.

Pravo na obeštećenje

 

Korisnik će obeštetiti provajdera i njegove zaposlene u slučaju bilo kakvih potraživanja treće strane koje se temelje na navodnom ili stvarnom kršenju prava i/ili kršenju prava trećih strana, koje se desilo kao posledica aktivnosti korisnika, u vezi s korišćenjem naših usluga. Pored toga, korisnik će nadoknaditi sve troškove koje bi provajder usluge mogao imati vezano za potraživanja trećih strana. Ovo se odnosi i na razumne troškove pravne obrane.