Organska jedinjenja kalaja su opasna za životnu sredinu, karcinogena i toksična za imuni sistem. Mogu biti prisutna u proizvodima od PVC plastike (rukavice, sandale, materijali za pakovanje), u PVC štampi na tekstilu, u bojama za brodove, u proizvodima za dezinfekciju i zaštitu, a tributil-kalaj-hlorid (TBT) u presvlakama za tekstil. Mogu se naći i u PVC podovima i oblogama za podove, kao oblogama za tacne i papiru za pečenje. Ova jedinjenja su zabranjena za korišćenje u biocidnim proizvodima, dok su dibutil- i dioktil-kalajna jedinjenja zabranjena za korišćenje u smešama i proizvodima za opštu upotrebu u koncentraciji većoj od 0,1%.