Oktilfenol (4-terc-oktilfenol) je dodat na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost (Substances of Very High Concern – SVHC) 2011. godine. Snabdevač proizvoda, koji u svom sastavu sadrži oktilfenol, ima obavezu da tu informaciju prenese duž celog lanaca snabdevanja, a da potrošaču dostavi na zahtev. Primenjuje se u proizvodnji boja, lepkova, gume i kao surfaktant u sredstvima za čišćenje.