ALHem se zalaže za bezbednije alternative za hemikalije tako što priprema uputstva za proizvođače hemikalijskih proizvoda, kao i za distributere/trgovce. Činimo dostupnim baze podataka i druge alate za podršku supstituciji i procenu bezbednosti alternative na srpskom jeziku (SIN Lista, SUBSPORT, GreenScreen) i promovišemo primere dobre prakse proizvođača i distributera koji sprovode politiku bezbednog upravljanja hemikalijama.

Zamena najopasnijih hemikalija bezbednijim alternativama je najčešće ekonomski opravdana za privredne subjekte, pored toga što je korisna za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Treba imati u vidu da se ne može samo porediti cena kilograma opasne hemikalije sa cenom kilograma njene bezbednije alternative, jer je postupak procene kompleksniji. Takođe, cene bezbednijih alternativa nisu statične, one su skuplje na početku, ali se njihova cena smanjuje sa porastom tražnje. Pored toga, zamena najoasnijih hemikalija je način da se smanje troškovi vezani za rukovanje opasnim hemikalijama (upotreba posebnih ličnih zaštitnih sredstava, primena mera za smanjenje rizika, upravljanje opasnim otpadom i sl).

„87% industrijskih hemičara predvidelo je da će se ponuda tzv. održive hemije povećati u narednih 10-20 godina, a 42% je predvidelo značajno povećanje“, Izveštaj OECD o inovacijama u hemiji.

PROPISI KAO PODSTICAJ KA BEZBEDNIJIM ALTERNATIVAMA

Klasifikacija, obeležavanje i pakovanje hemikalija

(Classification, Labelling and Packaging- CLP)
Klasifikacija hemikalija znači definisanje njihovih opasnosti kako bi se osiguralo da se bezbedno proizvode, koriste i odlažu. Više od 20 propisa EU odnose se na klasifikaciju i obeležavanje hemikalija (a koji su skoro u potpunosti preuzeti u Srbiji) , što znači da kada se supstanca klasifikuje kao opasna, zahtevi iz drugih propisa nalažu kontrolu njihovog korišćenja. Ako se supstance ne smeju stavljati u promet za određene namene zbog njihove klasifikacije, kompanije moraju da pronađu alternative.

Na primer, supstance koje su klasifikovane kao kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju ne mogu da se koristi u hemikalijama za opštu upotrebu iznad određenih koncentracija (uz samo nekoliko izuzetaka).

Zabrane i ograničenja

Propisi koji regulišu zabrane i ograničenja korišćenja hemikalija odnose se na proizvodnju, uvoz, stavljanje na tržište, odnosno specifične upotrebe supstance. Ako ograničenje ima formu zabrane svih ili određenih načina upotrebe supstance, bezbednije alternative moraju da se pronađu. Uz ograničenja, neprihvatljivi rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu se mogu izbeći.


SUBSPORT web-portal

Postupak zamene je srž akcije za smanjenje rizika koje opasne hemikalije predstavljaju po životnu sredinu i zdravlje ljudi. SUBSPORT portal je besplatna,višejezična platforma za razmenu informacija o alternativnim supstancama i tehnologijama, kao i platforma alatki i uputstava za procenu supstanci i upravljanje postupkom zamene.

SUBSPORT portal je besplatan portal koji ima za cilj da bude polazna tačka svima koji su zainteresovani za zamenu opasnih hemikalija. Ovaj portal je podrška kompanijama u ispunjavanju zahteva za zamene koje nalažu EU propisi, ali predstavlja izvor informacija i drugim zainteresovanim stranama kao što su nadležni organi, organizacije za zaštitu životne sredine, organizacije potrošača, kao i naučne institucije.

Ovde imate primere kako su određene kompanije zamenile opasne hemikalije bezbednijim alternativama ali postoje i primeri koji su interesantni za svakog potrošača npr. o aktivizmu roditelja da se smanji izloženost hemikalijama u vrtićima, bezbednim igračkama, zameni fenolftaleina u školskim laboratorijama.