Bezbednije hemikalije su dobre i za potrošače i za poslovanje kompanija. Kompanije koje ih koriste mogu poboljšati svoj brend, što donosi ekonomske koristi.

Termin “supstitucija” označava zamenu opasnih supstanci sa supstancama koja predstavljaju manji rizik ili uopšte ne predstavlja rizik, promenu proizvodnog procesa ili korišćenje novih tehnologija. Različite mere upravljanja rizikom promovišu zamenu opasnih supstanci bezbednijim alternativama.

Klasifikacija, obeležavanje i pakovanje (Classification, Labelling and Packaging- CLP) hemikalija

Klasifikacija hemikalija znači definisanje njihovih opasnosti kako bi se osiguralo da se bezbedno proizvode, koriste i odlažu. Više od 20 propisa EU odnose se na klasifikaciju i obeležavanje hemikalija (koji su skoro u potpunosti preuzeti u Srbiji) , što znači da kada se supstanca klasifikuje kao opasna, drugi zahtevi iz drugih propisa nalažu kontrolu njihovog korišćenja. Ako se supstance ne smeju stavljati u promet za određene namene, zbog njihove klasifikacije, kompanije moraju da pronađu alternative.

Na primer, supstance koje su klasifikovane kao kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju ne mogu da se koristi u hemikalijama za opštu upotrebu iznad određenih koncentracija (uz samo nekoliko izuzetaka).

Za potrošače je važno  da čitaju i razumeju etikete na hemikalijama koje kupuju. Na osnovu ovih informacija potrošač ima mogućnost da bezbedno koristi ove proizvode kao i da izaberete manje opasne alternative poređenjem informacija na etiketama različitih hemijskih proizvoda.

Zabrane i ograničenja

Propisi koji regulišu zabrane i ograničenja korišćenja hemikalija se odnose na proizvodnju, uvoz, stavljanje na tržište, odnosno specifične upotrebe supstance. Ako ograničenje ima formu zabranu svih ili određenih načina upotrebe supstance, bezbednije alternative moraju da se pronađu. Uz ograničenja, neprihvatljivi rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu se mogu izbeći.

SUBSPORT web-portal

Postupak zamene je srž akcije za smanjenje rizika koje opasne hemikalije predstavljaju po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Pronalaženje bezbednijih alternativa može biti izazov – SUBSPORT web-portal je vaše sredstvo za olakšanje ovog posla.

SUBSPORT je besplatna, višejezična platforma za razmenu informacija o alternativnim supstancama i tehnologijama, kao i platforma alatki i uputstava za procenu supstanci i upravljanje postupkom zamene.

SUBSPORT web-portal ima za cilj da bude polazna tačka svima koji su zainteresovani za zamenu opasnih hemikalija, da podrži kompanije u ispunjavanju zahteva za zamene koje nalažu EU propisi, te da bude izvor drugim zainteresovanim stranama kao što su nadležni organi, organizacije za zaštitu životne sredine, organizacije potrošača, kao i naučne institucije.

Pozivamo Vas da koristite SUBSPORT. Ovde imate primere kako su određene kompanije zamenile opasne hemikalije bezbednijim alternativama ali postoje i primeri koji su interesantni za svakog potrošača npr. o aktivizmu roditelja da se smanji izloženost hemikalijama u vrtićima, bezbednim igračkama, zameni fenolftaleina u školskim laboratorijama.  Ove informacije su javno dostupne na pet jezika, od kojih je jedan srpski. ALHem je preveo SUBSPORT platformu.