ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Izbori se da znas

Home » » Izbori se da znas

Rezultati kampanje „Izbori se da znaš!“ pokazuju da nisu svi proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda upoznati sa obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz odredbi Zakona o hemikalijama i da nisu pružili odgovarajuće informacije na postavljena pitanja u vezi sadržaja supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima koje proizvode, uvoze ili distribuiraju na tržište Republike Srbije.

Na inicijativu ALHem – Alternative za bezbednije hemikalije, ova organizacija civilnog društva  u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)  tokom poslednjih  6 meseci je realizovala kampanjuIzbori se da znaš!“. Cilj kampanje je provere sprovođenja odredbi Zakona o hemikalijama koje se odnose na informisanje potrošača o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u potrošačkim proizvodima i podizanja svesti o značaju informisanja potrošača o ovim supstancama. Partneri u sprovođenju ove kampanje bila su i tri udruženja potrošača CEPS, APOS i FORUM, kao i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.Kao predmet ove kampanje odabrano je 90 proizvoda od PVC plastike (kablovi, medicinska sredstva, dečije igračke, podne obloge, odeća, oprema za plažu, pribor za domaćinstvo, oprema za bebe, školski pribor, plastično posuđe i dodatna oprema za mobilne telefone) koji potencijalno mogu da sadrže ftalate. Ftalati su grupa supstanci koje smatraju  supstance koje izazivaju zabrinutost. Kroz komunikaciju sa distributerima tih proizvoda testirano je ostvarivanje prava na informacije potrošača o sadržaju ovih supstanci u proizvodima.
Prema rezultatima sprovedene kampanje, od ukupno 90 poslatih zahteva, komunikacija je ostvarena sa 47 distributera (52,2%), od kojih je 20 (22,2%) pružilo konkretan odgovor na pitanje o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu.  Iz ostalih 27 odgovora (30,0%) uočava se da mnogi distributeri koji su se odazvali na zahtev nisu upoznati sa obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz odredbi Zakona o hemikalijama, kao i da ispunjavanje obaveza po drugim propisima pogrešno izjednačavaju sa primenom propisa o hemikalijama. Navedeni rezultati ukazuju na nizak nivo informisanosti o supstancama koje izazivaju zabrinutost, kao i nizak nivo obaveštenosti proizvođača, uvoznika i distributera o obavezi dostavljanja informacije o njihovom prisustvu u proizvodima. To ima za posledicu i nizak nivo izvršavanja obaveza utvrđenih odredbama člana 27. Zakona o hemikalijama.
Laboratorijska ispitivanja sadržaja ftalata u odabranim proizvodima pokazala su prisustvo ftalata u koncentraciji većoj od 0.1% (pozitivnih) u 24 uzorka (26,7%). U odnosu na ukupan broj uzoraka pozitivnih na prisustvo ftalata, šest uzoraka pripada kablovima, četiri medicinskim sredstvima, po tri spada u PVC podne obloge,  igračke i odeću, a po dva u opremu za plažu i pribor za domaćinstvo, dok jedan pozitivni uzorak spada u opremu za bebe. Nijedan od ispitanih uzoraka školskog pribora, plastičnog posuđa i dodatne opreme za mobilne telefone, nije sadržavao ftalate u koncentraciji iznad 0,1%. Detaljni izveštaj o kampanji „Izbori se da znaš!“ možete videti na srpskom i engleskom jeziku.

Korelacija ostvarene komunikacije sa distributerom i rezultata laboratorijskih ispitivanja pokazuje da ni jedan od distributera proizvoda koji su bili pozitivni na prisustvo ftalata, nije pružio odgovarajuće i tačne informacije. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će o dobijenim rezultatima  informisati stručne službe i inspekcijske organe nadležnih ministarstava u cilju  preduzimanja mera za pravilnu primenu odredbi propisanih Zakonom o hemikalijama i pratećih podzakonskih propisa.

 

Kampanja “Izbori se da znaš!” sprovedena je u okviru projekta “Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji”. Projekat sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku “SAICM Quick Start Programme Trust Fund”, a u saradnji sa organizacijama civilnog društva: Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) i Women in Europe for a Common Future (WECF).